Политика за поверителност на личните данни

I.

Основни разпоредби

 1. Администраторът на личните данни съгласно чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни (наричан по-нататък „GDPR“) е Generative AI EOOD, ЕИК 21282625 (наричан по-нататък „администратор“).

адрес: Курзова 2222/16, Стодълки, 155 00 Прага

електронна поща: support@textie.ai

 • Лични данни се разбират като всяка информация за идентифицирано или идентифицируемо физическо лице; идентифицируемо физическо лице е физическо лице, което може да бъде идентифицирано директно или косвено, по-специално чрез определен идентификатор, като име, идентификационен номер, местоположение, мрежов идентификатор или чрез един или повече специфични елементи на физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.
 • Администраторът не е определил упълномощено лице за защита на личните данни.

II.

Източници и категории на обработваните лични данни

 1. Администраторът обработва лични данни, които сте му предоставили или лични данни, които администраторът е получил на основание изпълнението на вашата поръчка.
 2. Администраторът обработва вашите идентификационни и контактни данни и данни, необходими за изпълнение на договора.

III.

Правно основание и цел на обработването на лични данни

 1. Правното основание за обработването на лични данни е
  • изпълнение на договора между вас и администратора съгласно чл. 6, параграф 1, буква б) от GDPR,
  • правен интерес на администратора за предоставяне на директен маркетинг (предимно за изпращане на търговски съобщения и бюлетини) съгласно чл. 6, параграф 1, буква ф) от GDPR,
  • вашето съгласие за обработване за целите на предоставяне на директен маркетинг (предимно за изпращане на търговски съобщения и бюлетини) съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR във връзка с § 7, параграф 2 от Закона за някои услуги на информационното общество, ако не е направена поръчка на стоки или услуги.
 2. Целта на обработването на лични данни е
  • изпълнение на вашата поръчка и изпълнение на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между вас и администратора; при поръчка се изискват лични данни, които са необходими за успешното изпълнение на поръчката (име и адрес, контакт), предоставянето на лични данни е задължително условие за сключване и изпълнение на договора, без предоставянето на лични данни договорът не може да бъде сключен или изпълнен от страна на администратора,
  • изпращане на търговски съобщения и извършване на други маркетингови дейности.
 3. Администраторът извършва автоматизирано индивидуално вземане на решение в смисъл на чл. 22 от GDPR. С такова обработване сте дали своето изрично съгласие.

IV.

Срок за съхранение на данните

 1. Администраторът съхранява лични данни
  • за периода, необходим за изпълнение на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между вас и администратора и за упражняване на права от тези договорни отношения (за период от 15 години след приключване на договорните отношения).
  • за периода, в който е оттеглено съгласието за обработване на лични данни за маркетингови цели, най-много 10 години, ако личните данни се обработват на основание на съгласие.
 2. С изтичане на срока за съхранение на лични данни администраторът изтрива личните данни.

V.

Получатели на лични данни (субдоставчици на администратора)

 1. Получатели на лични данни са лица
  • участващи в доставката на стоки / услуги / извършване на плащания на основание на договор,
  • осигуряващи услуги за експлоатация на онлайн магазин (Shoptet) и други услуги, свързани с експлоатацията на онлайн магазин,
  • осигуряващи маркетингови услуги.
 2. Администраторът има намерение да предаде лични данни на трета страна (в страна извън ЕС) или на международна организация. Получатели на лични данни в трети страни са доставчици на услуги за изпращане на писма / услуги в облака.

VI.

Вашите права

 1. При условията, определени в GDPR, имате
  • право на достъп до своите лични данни съгласно чл. 15 от GDPR,
  • право на корекция на личните данни съгласно чл. 16 от GDPR или ограничаване на обработването съгласно чл. 18 от GDPR.
  • право на изтриване на личните данни съгласно чл. 17 от GDPR.
  • право да възразите срещу обработването съгласно чл. 21 от GDPR и
  • право на преносимост на данните съгласно чл. 20 от GDPR.
  • право да оттеглите съгласието си за обработване писмено или по електронен път на адреса или имейлът на администратора, посочени в чл. III настоящите условия.
 2. Освен това имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че е нарушено вашето право на защита на личните данни.

VII.

Условия за защита на личните данни

 1. Администраторът заявява, че е предприел всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.
 2. Администраторът е предприел технически мерки за защита на данните и хартиените носители на лични данни.
 3. Администраторът заявява, че само упълномощени лица имат достъп до личните данни.

VIII.

Заключителни разпоредби

 1. Изпращайки поръчка от интернет поръчкова форма, потвърждавате, че сте запознати с условията за защита на личните данни и ги приемате в целия им обем.
 2. С тези условия се съгласявате, като отбележите съгласието си чрез интернет формата. Като отбележите съгласието, потвърждавате, че сте запознати с условията за защита на личните данни и ги приемате в целия им обем.
 3. Администраторът има право да променя тези условия. Новата версия на условията за защита на личните данни ще бъде публикувана на интернет страниците на администратора и ще ви бъде изпратена новата версия на тези условия на вашия имейл, който сте предоставили на администратора.

Тези условия влизат в сила на 1.3.2023 г.