Условия и условия

I.

Основни положения

 1. Тези Общи условия за извършване на търговска дейност (наричани по-нататък Условия) се издават на основание чл. 1751 и следващите от Закон № 89/2012 г., Граждански кодекс (наричан по-нататък Граждански кодекс).
  • Generative AI s.r.o.
  • IČ: 21282625
  • Със седалище: гр: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00, Прага
  • електронна поща : support@textie.ai
  • Тези общи условия уреждат взаимните права и задължения на продавача и физическо лице, което сключва договор за покупко-продажба извън своята стопанска дейност като потребител или в рамките на своята стопанска дейност (наричано по-долу: "купувач") чрез уеб интерфейс, разположен на уебсайта, достъпен на адрес https://textie.ai (наричан по-долу: "интернет магазин"). 
  • Правилата и условията са неразделна част от договора за покупка. Разнопосочните разпоредби в договора за покупко-продажба имат предимство пред разпоредбите на настоящите общи условия.
  • Тези Общи условия и Договорът за покупка са сключени на чешки език. 

II.

Информация за услугите и цените

 1. Информацията за услугата, включително цените на всеки вид и основните му характеристики, са посочени в каталога на онлайн магазина. Цените на услугата остават валидни за периода от време, в който са показани в онлайн магазина. Тази разпоредба не изключва възможността за договаряне на договор за покупко-продажба при индивидуално договорени условия.
 2. Всяко представяне на услугата, поместено в каталога на онлайн магазина, има информативен характер и продавачът не е задължен да сключи договор за покупко-продажба относно тази услуга. 
 3. Възможните отстъпки с покупната цена на стоките не могат да се комбинират помежду си, освен ако продавачът и купувачът не се договорят за друго. 

III.

Поръчка и сключване на договор за покупко-продажба

 1. Разходите, направени от купувача при използване на средства за комуникация от разстояние във връзка със сключването на договора за покупко-продажба (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори), са за сметка на купувача. Тези разходи не се различават от основната тарифа.
 2. Купувачът поръчва услугата по следните начини:
 3. чрез клиентския си профил, ако преди това се е регистрирал в онлайн магазина,
 4. чрез попълване на формуляра за поръчка без регистрация.  
 5. При подаване на поръчка купувачът избира услугата, която поръчва.
 6. Преди да изпрати поръчката, купувачът има право да провери и промени данните, които е въвел в поръчката. Купувачът изпраща поръчката на продавача, като щраква върху бутона "Изпрати поръчката". Информацията, предоставена в поръчката, се счита за правилна от Продавача. Валидността на поръчката зависи от попълването на всички задължителни данни във формуляра за поръчка и от потвърждението на купувача, че е прочел настоящите общи условия.
 7. Непосредствено след получаване на поръчката Продавачът ще изпрати на Купувача потвърждение за получаване на поръчката на имейл адреса, предоставен от Купувача при поръчката. Това потвърждение е автоматично и не се счита за сключване на договор. Потвърждението е придружено от настоящите общи условия на Продавача. Договорът за покупко-продажба се сключва само след получаване на поръчката от продавача. Уведомлението за приемане на поръчката се доставя на имейл адреса на купувача. / Незабавно след получаване на поръчката Продавачът изпраща на Купувача потвърждение за получаване на поръчката на имейл адреса, предоставен от Купувача при поръчката. Това потвърждение се счита за сключване на договора. Потвърждението се придружава от настоящите общи условия на Продавача. Договорът за покупко-продажба се сключва с потвърждаването на поръчката от страна на продавача на имейл адреса на купувача. 
 8. Всички приети от продавача поръчки са обвързващи.

IV.

Клиентски профил

 1. Въз основа на регистрацията на Купувача, направена в онлайн магазина, Купувачът има достъп до своя клиентски профил. От своя клиентски профил купувачът може да поръча услугата.
 2. При регистрацията за клиентски профил и при поръчката на услугата Купувачът е длъжен да предостави цялата информация коректно и вярно. Купувачът е длъжен да актуализира предоставената в потребителския профил информация при всяка нейна промяна. Информацията, предоставена от Купувача в клиентския профил и при поръчката на услугата, се счита за вярна от Продавача.
 3. Достъпът до клиентския профил е защитен чрез потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да спазва конфиденциалност по отношение на информацията, необходима за достъп до клиентския му профил. Продавачът не носи отговорност за злоупотреба с клиентския акаунт от страна на трети лица.
 4. Купувачът няма право да разрешава на трети лица да използват клиентския акаунт.
 5. Продавачът може да анулира потребителския акаунт, по-специално ако Купувачът вече не използва потребителския си акаунт или ако Купувачът нарушава задълженията си по Договора за покупка и настоящите Общи условия.
 6. Купувачът потвърждава, че потребителският акаунт може да не е достъпен непрекъснато, по-специално във връзка с необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на Продавача или необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на трети страни.

В.

Условия за плащане и доставка на услуги

 1. Купувачът може да плати цената на услугата съгласно договора за покупко-продажба по следните начини:
 2. Предварително плащане на цената на услугата:
  • безкасово с кредитна карта
  • безкасово чрез PayPal
 3. В случай на плащане чрез платежен шлюз, купувачът следва инструкциите на съответния доставчик на електронни разплащания.
 4. Тъй като услугата има цифрово съдържание, тя няма да бъде доставена на купувача на материален носител, а ще бъде прехвърлена в цифров вид в потребителския акаунт на купувача.

VI.

Анулиране на абонамент

 1. Купувачът има право да се откаже от Договора за абонамент за услуги и да прекрати абонамента си по всяко време, без да посочва причина. В този случай услугата ще бъде достъпна до края на платения период.
 2. Отказът трябва да бъде съобщен на Продавача чрез потребителския профил в онлайн магазина или писмено чрез формата за контакт.
 3. Купувачът има право да се откаже от абонамента с възстановяване на първото плащане в рамките на три дни от началото на абонамента, .
 4. Купувачът има право да прекрати абонамента за Услугата и да поиска пълно възстановяване на първото плащане, при условие че упражни това право в срок от 3 (три) дни от началото на абонамента и не е използвал повече от 50% от общия брой кредити, разпределени за абонаментния период.
 5. В случай че Купувачът упражни правото си на пълно възстановяване на първото плащане, Продавачът възстановява сумата по банковата сметка, от която е извършено плащането, в срок от четиринадесет (14) дни от получаване на уведомлението за отказ, при условие че са изпълнени горните условия.
 6. Купувачът трябва да уведоми писмено Продавача по електронна поща на адрес support@textie.ai или чрез формата за контакт, за да се откаже от Договора и да поиска пълно възстановяване на първото плащане.
 7. Ако Купувачът анулира абонамента след изтичане на тридневния срок или след като са използвани повече от 50% от кредитите, се прилагат условията за анулиране, посочени в този раздел, без право на възстановяване на вече платената сума за абонамента.

VII.

Право от дефектно изпълнение

   Подробно описание
  1. Купувачът има право да се откаже от договора, 
    Получателят може да се възползва от правото си на глас и да се откаже от правото си на глас.
   • винаги до изтичане на срока на абонамента, 
   • всичко това може да стане до изтичане на срока на абонамента.
  2. Продавачът е длъжен да приеме рекламацията във всяко учреждение, където е възможно приемането на рекламацията, включително, когато е приложимо, в седалището или мястото на стопанска дейност. Продавачът е длъжен да издаде на Купувача писмено потвърждение за това кога Купувачът е упражнил правото си, какво е съдържанието на рекламацията и какъв начин на уреждане на рекламацията изисква Купувачът, както и потвърждение за датата и начина на уреждане на рекламацията, включително потвърждение за ремонта и продължителността на ремонта, или писмена обосновка за отхвърляне на рекламацията.
  3. Продавачът или упълномощен от него служител се произнася по жалбата незабавно, а в сложните случаи - в рамките на три работни дни. Този срок не включва времето, съответстващо на вида на продукта или услугата, необходимо за професионална оценка на дефекта. Рекламацията, включително отстраняването на дефекта, трябва да бъде уредена незабавно, най-късно в рамките на 30 дни от датата на рекламацията, освен ако продавачът и купувачът не се договорят за по-дълъг срок. Неспазването на този срок се счита за съществено нарушение на договора и купувачът има право да се откаже от договора за покупко-продажба. За момент на предявяване на рекламацията се счита моментът, в който волеизявлението на купувача (упражняването на правото от дефектно изпълнение) достигне до продавача.
  4. Продавачът уведомява писмено купувача за резултата от рекламацията. 
  5. Правото от лошо изпълнение не принадлежи на купувача, ако преди да поеме вещта, купувачът е знаел, че вещта има дефект, или ако купувачът сам е причинил дефекта.
  6. В случай на основателна рекламация купувачът има право на обезщетение за разумните разходи, направени във връзка с рекламацията. Купувачът може да упражни това право пред продавача в рамките на един месец след изтичането на гаранционния срок.
  7. Купувачът има право на избор на начина на предявяване на рекламацията.
  8. Правата и задълженията на страните по договора по отношение на правата от дефектно изпълнение се уреждат от §§ 1914 до 1925, § 2099 до 2117 и § 2161 до 2174 от Гражданския кодекс и Закон № 634/1992 Сб. за защита на потребителите.

  VIII.

  Доставка

  1. Страните могат да си връчват цялата писмена кореспонденция чрез електронна сметка. 

  IX.

  Мизвънсъдебно решаване на спорове

  1. Чешката търговска инспекция (Česká obchodní inspekce), със седалище на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, ID: 000 20 869, интернет адрес: https://adr.coi.cz/cs, е компетентна за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, произтичащи от договор за покупко-продажба. Платформата за онлайн решаване на спорове, намираща се на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr, може да се използва за решаване на спорове между продавача и купувача по договора за покупко-продажба.
  2. Европейският потребителски център в Чешката република, със седалище на адрес Štěpánská 567/15, 120 00 Прага 2, интернет адрес: http://www.evropskyspotrebitel.cz, е точката за контакт съгласно Регламент (ЕС) №  524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаването на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент относно онлайн решаването на потребителски спорове).
  3. Продавачът има право да продава услугата въз основа на търговски лиценз. Търговският контрол се извършва в рамките на неговата компетентност от компетентния търговски орган. Чешкият търговски инспекторат контролира, наред с другото, спазването на Закон №  634/1992 Сб. за защита на потребителите в рамките на определения обхват.

  X.

  Заключителни разпоредби

  1. Всички договорености между Продавача и Купувача се уреждат от законите на Чешката република. Ако отношенията, установени с договора за покупко-продажба, съдържат международен елемент, тогава страните се съгласяват, че отношенията се уреждат от правото на Чешката република. Това не засяга правата на потребителя съгласно общозадължителното законодателство.
  2. Продавачът не е обвързан от никакви кодекси за поведение по отношение на Купувача по смисъла на член 1826, параграф 1, буква д) от Гражданския кодекс.
  3. Всички права върху уебсайта на Продавача, по-специално авторските права върху съдържанието, включително оформлението на страницата, снимки, филми, графики, търговски марки, лога и друго съдържание и елементи, принадлежат на Продавача. Забранено е копирането, модифицирането или използването по друг начин на уебсайта или на която и да е част от него без съгласието на Продавача.
  4. Продавачът не носи отговорност за грешки, възникнали в резултат на намеса на трети лица в онлайн магазина или от използването му в противоречие с предназначението му. Купувачът не трябва да използва никакви процедури при използването на онлайн магазина, които биха могли да окажат негативно влияние върху работата му, и не трябва да извършва никакви дейности, които биха позволили на него или на трети лица да се намесват или да използват неоторизирано софтуера или други компоненти, които съставляват онлайн магазина, както и да използват онлайн магазина или негови части или софтуер по начин, който би бил в противоречие с неговата цел или предназначение. 
  5. Купувачът с настоящото поема риска от промяна на обстоятелствата по смисъла на чл. 1765, ал. 2 от Гражданския кодекс.
  6. Договорът за покупко-продажба, включително Общите условия, е архивиран от Продавача в електронна форма и не е достъпен.
  7. Продавачът може да променя или допълва текста на Общите условия. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали по време на периода на валидност на предишната версия на общите условия.
  8. Приложение към общите условия е образец на формуляр за отказ от договора.

  Тези общи условия влизат в сила на  1.3.2024 г.