Όροι και προϋποθέσεις

I.

Βασικές διατάξεις

 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συναλλαγών (εφεξής Όροι και Προϋποθέσεις) εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 1751 και επόμενα του νόμου αριθ. 89/2012 Κ.Πολ. του Αστικού Κώδικα (εφεξής Αστικός Κώδικας).
  • Generative AI s.r.o.
  • IČ: 21282625
  • Με καταστατική έδρα: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00, Πράγα
  • email : support@textie.ai
  • Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ρυθμίζουν τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πωλητή και ενός φυσικού προσώπου που συνάπτει σύμβαση αγοράς εκτός της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ως καταναλωτή ή στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας (εφεξής: "αγοραστής") μέσω της διαδικτυακής διεπαφής που βρίσκεται στον ιστότοπο που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://textie.ai (εφεξής: "διαδικτυακό κατάστημα"). 
  • Οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης Αγοράς. Αποκλίνουσες διατάξεις της σύμβασης αγοράς υπερισχύουν των διατάξεων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
  • Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και η σύμβαση αγοράς συνάπτονται στην τσεχική γλώσσα. 

II.

Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις τιμές

 1. Πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των τιμών κάθε τύπου και των κύριων χαρακτηριστικών του, παρατίθενται στον κατάλογο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι τιμές της υπηρεσίας παραμένουν σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η διάταξη αυτή δεν αποκλείει τη διαπραγμάτευση σύμβασης αγοράς με ατομικά συμφωνημένους όρους.
 2. Οποιαδήποτε παρουσίαση της υπηρεσίας που τοποθετείται στον κατάλογο του ηλεκτρονικού καταστήματος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και ο πωλητής δεν υποχρεούται να συνάψει σύμβαση αγοράς σχετικά με την εν λόγω υπηρεσία. 
 3. Πιθανές εκπτώσεις με την τιμή αγοράς των αγαθών δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, εκτός εάν ο πωλητής και ο αγοραστής συμφωνήσουν διαφορετικά. 

III.

Παραγγελία και σύναψη της σύμβασης αγοράς

 1. Τα έξοδα που προκύπτουν για τον αγοραστή κατά τη χρήση απομακρυσμένων μέσων επικοινωνίας σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (έξοδα σύνδεσης στο διαδίκτυο, έξοδα τηλεφωνικών κλήσεων) βαρύνουν τον αγοραστή. Τα έξοδα αυτά δεν διαφέρουν από τη βασική τιμή.
 2. Ο αγοραστής παραγγέλνει την υπηρεσία με τους ακόλουθους τρόπους:
 3. μέσω του λογαριασμού πελάτη του, εφόσον έχει προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
 4. συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας χωρίς εγγραφή.
 5.   
 6. Κατά την παραγγελία, ο αγοραστής επιλέγει την υπηρεσία που παραγγέλνει.
 7. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να τροποποιήσει τα στοιχεία που έχει εισάγει στην παραγγελία. Ο αγοραστής αποστέλλει την παραγγελία στον πωλητή κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποστολή παραγγελίας. Τα στοιχεία που παρέχονται στην παραγγελία θεωρούνται σωστά από τον Πωλητή. Η εγκυρότητα της παραγγελίας εξαρτάται από τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών στοιχείων της φόρμας παραγγελίας και την επιβεβαίωση του αγοραστή ότι έχει διαβάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 8. Αμέσως μετά την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πωλητής θα αποστείλει στον Αγοραστή επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Αγοραστής κατά την παραγγελία. Η επιβεβαίωση αυτή είναι αυτόματη και δεν θεωρείται ότι αποτελεί τη σύναψη σύμβασης. Η επιβεβαίωση συνοδεύεται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του Πωλητή. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται μόνο μετά την παραλαβή της παραγγελίας από τον πωλητή. Η ειδοποίηση αποδοχής της παραγγελίας παραδίδεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή. / Αμέσως μετά την παραλαβή της παραγγελίας, ο πωλητής αποστέλλει στον αγοραστή επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο αγοραστής κατά την παραγγελία. Η εν λόγω επιβεβαίωση θεωρείται ότι αποτελεί τη σύναψη της σύμβασης. Η επιβεβαίωση συνοδεύεται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του Πωλητή. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πωλητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή. 
 9. Όλες οι παραγγελίες που γίνονται δεκτές από τον πωλητή είναι δεσμευτικές.

IV.

Λογαριασμός πελάτη

 1. Με βάση την εγγραφή του Αγοραστή που έχει γίνει στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο Αγοραστής μπορεί να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό πελάτη του. Από το λογαριασμό πελάτη του, ο αγοραστής μπορεί να παραγγείλει την υπηρεσία.
 2. Κατά την εγγραφή σε λογαριασμό πελάτη και κατά την παραγγελία μιας υπηρεσίας, ο Αγοραστής υποχρεούται να παρέχει όλες τις πληροφορίες σωστά και αληθινά. Ο Αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνει τις πληροφορίες που παρέχονται στο λογαριασμό χρήστη όποτε αυτές αλλάζουν. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Αγοραστή στο λογαριασμό πελάτη και κατά την παραγγελία της υπηρεσίας θεωρούνται σωστές από τον Πωλητή.
 3. Η πρόσβαση στο λογαριασμό πελάτη διασφαλίζεται με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο Αγοραστής οφείλει να τηρεί εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στο λογαριασμό πελάτη του. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν κακή χρήση του λογαριασμού πελάτη από τρίτους.
 4. Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν το λογαριασμό πελάτη.
 5. Ο Πωλητής μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό χρήστη, ιδίως εάν ο Αγοραστής δεν χρησιμοποιεί πλέον τον λογαριασμό χρήστη του ή εάν ο Αγοραστής παραβιάζει τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης Αγοράς και των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
 6. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο λογαριασμός χρήστη ενδέχεται να μην είναι συνεχώς διαθέσιμος, ιδίως όσον αφορά την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού του Πωλητή ή την απαραίτητη συντήρηση του εξοπλισμού υλικού και λογισμικού τρίτων.

V.

Όροι πληρωμής και παράδοση υπηρεσιών

 1. Ο αγοραστής μπορεί να καταβάλει το τίμημα της υπηρεσίας σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς με τους ακόλουθους τρόπους:
  • χωρίς μετρητά με πιστωτική κάρτα
  • χωρίς μετρητά μέσω PayPal
 2. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πύλης πληρωμών, ο αγοραστής θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του σχετικού παρόχου ηλεκτρονικών πληρωμών.
 3. Επειδή η υπηρεσία έχει ψηφιακό περιεχόμενο, η υπηρεσία δεν θα παραδοθεί στον αγοραστή σε υλικό μέσο, αλλά θα μεταφερθεί ψηφιακά στο λογαριασμό χρήστη του αγοραστή.

VI.

Ακύρωση συνδρομής

 1. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση συνδρομής της υπηρεσίας και να ακυρώσει τη συνδρομή του ανά πάσα στιγμή, χωρίς να αναφέρει κανέναν λόγο. Στην περίπτωση αυτή, η υπηρεσία θα είναι προσβάσιμη μέχρι το τέλος της περιόδου πληρωμής.
 2. Η ακύρωση πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Πωλητή μέσω του λογαριασμού χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή εγγράφως μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 3. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή με επιστροφή της πρώτης πληρωμής εντός τριών ημερών από την έναρξη της συνδρομής, .
 4. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή στην υπηρεσία και να ζητήσει την πλήρη επιστροφή της πρώτης πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής ασκεί αυτό το δικαίωμα εντός τριών (3) ημερών από την έναρξη της συνδρομής και δεν έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο από το 50% του συνολικού αριθμού των μονάδων που έχουν διατεθεί για τη συνδρομητική περίοδο.
 5. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ασκήσει το δικαίωμα πλήρους επιστροφής της πρώτης πληρωμής, ο Πωλητής επιστρέφει το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο έγινε η πληρωμή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης ακύρωσης, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.
 6. Ο Αγοραστής πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@textie.ai ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας για να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση και να ζητήσει την πλήρη επιστροφή της πρώτης πληρωμής.
 7. Εάν ο Αγοραστής ακυρώσει τη συνδρομή μετά την περίοδο των τριών ημερών ή αφού έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από το 50% των μονάδων, ισχύουν οι όροι ακύρωσης που ορίζονται στην παρούσα ενότητα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής του ποσού της συνδρομής που έχει ήδη καταβληθεί.

VII.

Δικαίωμα από ελαττωματική απόδοση

 1. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ,
  • πάντα μέχρι τη λήξη της περιόδου συνδρομής, 
 2. Ο Πωλητής υποχρεούται να δέχεται την καταγγελία σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου είναι δυνατή η αποδοχή της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της καταστατικής έδρας ή του τόπου της επιχείρησης. Ο Πωλητής υποχρεούται να χορηγήσει στον Αγοραστή γραπτή επιβεβαίωση για το πότε ο Αγοραστής άσκησε το δικαίωμα, ποιο είναι το περιεχόμενο της καταγγελίας και ποιον τρόπο διευθέτησης ζητά ο Αγοραστής, καθώς και επιβεβαίωση της ημερομηνίας και του τρόπου διευθέτησης της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης της επισκευής και της διάρκειας της επισκευής, ή γραπτή αιτιολόγηση της απόρριψης της καταγγελίας.
 3. Ο Πωλητής ή ένας εξουσιοδοτημένος από αυτόν υπάλληλος αποφασίζει για την καταγγελία αμέσως, σε πολύπλοκες περιπτώσεις εντός τριών εργάσιμων ημερών. Στην προθεσμία αυτή δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος που απαιτείται ανάλογα με το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας για την επαγγελματική αξιολόγηση του ελαττώματος. Η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένης της άρσης του ελαττώματος, πρέπει να διευθετηθεί χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της καταγγελίας, εκτός εάν ο πωλητής και ο αγοραστής συμφωνήσουν σε μεγαλύτερη προθεσμία. Η μη τήρηση αυτής της προθεσμίας θεωρείται ουσιώδης αθέτηση της σύμβασης και ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς. Ως στιγμή της διεκδίκησης θεωρείται η στιγμή κατά την οποία η δήλωση βούλησης του αγοραστή (άσκηση του δικαιώματος από ελαττωματική εκτέλεση) φτάνει στον πωλητή.
 4. Ο πωλητής ενημερώνει εγγράφως τον αγοραστή για την έκβαση της αξίωσης. 
 5. Το δικαίωμα από ελαττωματική εκτέλεση δεν ανήκει στον αγοραστή, εάν ο αγοραστής γνώριζε πριν από την παραλαβή του πράγματος ότι το πράγμα έχει ελάττωμα ή εάν ο ίδιος ο αγοραστής προκάλεσε το ελάττωμα.
 6. Σε περίπτωση νόμιμης αξίωσης, ο αγοραστής δικαιούται αποζημίωση για τα εύλογα έξοδα που προέκυψαν σε σχέση με την αξίωση. Ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα στον πωλητή εντός ενός μηνός από τη λήξη της περιόδου εγγύησης.
 7. Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα επιλογής της μεθόδου διεκδίκησης.
 8. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τα δικαιώματα από ελαττωματική εκτέλεση διέπονται από τα άρθρα 1914 έως 1925, 2099 έως 2117 και 2161 έως 2174 του Αστικού Κώδικα και τον νόμο αριθ.  634/1992 Coll., για την προστασία των καταναλωτών.

VIII.

Παράδοση

 1. Τα μέρη μπορούν να παραδίδουν όλη την έγγραφη αλληλογραφία μεταξύ τους μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού.

IX.

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

 1. Αρμόδια για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών που απορρέουν από σύμβαση αγοράς είναι η τσεχική Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου (Česká obchodní inspekce), με έδρα στη διεύθυνση Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID: 000 20 869, διεύθυνση διαδικτύου: https://adr.coi.cz/cs. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που βρίσκεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς.
 2. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών Τσεχίας, με έδρα στη διεύθυνση Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, διεύθυνση διαδικτύου: http://www.evropskyspotrebitel.cz, είναι το σημείο επαφής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.  524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την επιγραμμική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την επιγραμμική επίλυση καταναλωτικών διαφορών).
 3. Ο πωλητής είναι εξουσιοδοτημένος να πωλεί την υπηρεσία βάσει επαγγελματικής άδειας. Ο εμπορικός έλεγχος διενεργείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της από την αρμόδια εμπορική αρχή. Η τσεχική αρχή εμπορικού ελέγχου εποπτεύει, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση με τον νόμο αριθ. 634/1992 Coll. για την προστασία των καταναλωτών, εντός του καθορισμένου πεδίου εφαρμογής.

X.

Καταληκτικές διατάξεις

 1. Όλες οι συμφωνίες μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή διέπονται από το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας. Εάν η σχέση που δημιουργείται από τη σύμβαση αγοράς περιέχει διεθνές στοιχείο, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση θα διέπεται από το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή που απορρέουν από τη γενικώς δεσμευτική νομοθεσία.
 2. Ο Πωλητής δεν δεσμεύεται από κώδικες συμπεριφοράς σε σχέση με τον Αγοραστή κατά την έννοια του άρθρου 1826 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του Αστικού Κώδικα.
 3. Όλα τα δικαιώματα στον ιστότοπο του Πωλητή, ιδίως τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης της σελίδας, των φωτογραφιών, των ταινιών, των γραφικών, των εμπορικών σημάτων, των λογότυπων και άλλου περιεχομένου και στοιχείων, ανήκουν στον Πωλητή. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση ή άλλη χρήση της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της χωρίς τη συγκατάθεση του Πωλητή.
 4. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για σφάλματα που προκύπτουν από παρεμβάσεις τρίτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή από τη χρήση του κατά παράβαση του προορισμού του. Ο Αγοραστής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί διαδικασίες κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του και δεν πρέπει να εκτελεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να επιτρέψει στον ίδιο ή σε τρίτους να παρεμβαίνουν ή να κάνουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού ή άλλων συστατικών στοιχείων που απαρτίζουν το ηλεκτρονικό κατάστημα και να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα μέρη ή το λογισμικό του με τρόπο που θα ήταν αντίθετος με το σκοπό ή την πρόθεσή του.
 5. .
 6. Ο αγοραστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο μεταβολής των συνθηκών κατά την έννοια του άρθρου 1765 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα.
 7. Η Σύμβαση Αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων, αρχειοθετείται από τον Πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι προσβάσιμη.
 8. Ο Πωλητής μπορεί να αλλάξει ή να συμπληρώσει τη διατύπωση των Όρων και Προϋποθέσεων. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της προηγούμενης έκδοσης των όρων και προϋποθέσεων.
 9. Στο παράρτημα των όρων και προϋποθέσεων περιλαμβάνεται ένα υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ την  1.3.2024.