Αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων

I.

Βασικές διατάξεις

 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής: "GDPR") είναι η Generative AI s.r.o. ΑΔΑ: 21282625 (εφεξής: "υπεύθυνος επεξεργασίας").

διεύθυνση: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Πράγα

ηλ. ταχυδρομείο: support@textie.ai

 • Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία σχετικά με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο- ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι το φυσικό πρόσωπο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, αναγνωριστικό δικτύου, ή σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία της φυσικής, φυσιολογικής, γενετικής, ψυχολογικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής ταυτότητας του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Η ρυθμιστική αρχή δεν έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

II.

Πηγές και κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία

 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει λάβει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ως αποτέλεσμα της εκπλήρωσης της παραγγελίας σας.
 2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα αναγνώρισης και επικοινωνίας σας και τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης.

III.

Νομική βάση και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 1. Ο νόμιμος λόγος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι
  • η εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εσάς και του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ,
  • το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας για την παροχή άμεσης εμπορικής προώθησης (ιδίως για την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων και ενημερωτικών δελτίων) σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ,
  • Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία με σκοπό την παροχή άμεσης εμπορικής προώθησης (ιδίως για την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων και ενημερωτικών δελτίων) σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 480/2004 Συλ. για ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ελλείψει παραγγελίας αγαθών ή υπηρεσιών.
 2. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι
  • η εκτέλεση της παραγγελίας σας και η άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου επεξεργασίας- κατά την υποβολή παραγγελίας απαιτούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επιτυχή εκτέλεση της παραγγελίας (όνομα και διεύθυνση, επικοινωνία), η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι δυνατή η σύναψη της σύμβασης ή η εκτέλεσή της από τον υπεύθυνο επεξεργασίας,
  • αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων και άλλων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.
 3. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων κατά την έννοια του άρθρου 22 του ΓΚΠΔ λαμβάνει χώρα εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας. Έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία.

IV.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων

 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
  • για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ εσάς και του υπεύθυνου επεξεργασίας και για τη διεκδίκηση αξιώσεων στο πλαίσιο της εν λόγω συμβατικής σχέσης (για διάστημα 15 ετών από τη λήξη της συμβατικής σχέσης).
  • για το χρονικό διάστημα έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς μάρκετινγκ, αλλά όχι περισσότερο από 10 έτη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει συγκατάθεσης.
 2. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

V.

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (υπεργολάβοι του υπευθύνου επεξεργασίας)

 1. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα πρόσωπα
  • που εμπλέκονται στην παράδοση αγαθών/υπηρεσιών/πληρωμών στο πλαίσιο της σύμβασης,
  • που παρέχουν υπηρεσίες λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος και άλλες υπηρεσίες σε σχέση με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος,
  • παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ.
 2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) ή σε διεθνή οργανισμό. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες είναι οι πάροχοι υπηρεσιών αλληλογραφίας/πάροχοι υπηρεσιών cloud.

VI.

Τα δικαιώματά σας

 1. Σύμφωνα με τους όρους του ΓΚΠΔ, έχετε
  • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ,
  • το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ.
  • το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.
  • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ- και
  • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.
  • το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ή στο email του υπεύθυνου επεξεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο ΙΙΙ των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 2. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν πιστεύετε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας.

VII.

Πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων

 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λάβει τεχνικά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση δεδομένων και την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έντυπη μορφή.
 3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δηλώνει ότι μόνο τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

VIII.

Τελικές διατάξεις

 1. Καταθέτοντας μια παραγγελία από την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει γνώση των όρων και προϋποθέσεων της πολιτικής απορρήτου και ότι τους αποδέχεστε στο σύνολό τους.
 2. Συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις τσεκάροντας το πλαίσιο συγκατάθεσης μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας. Τσεκάροντας το πλαίσιο συγκατάθεσης, επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της πολιτικής απορρήτου και ότι την αποδέχεστε στο σύνολό της.
 3. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Θα δημοσιεύσει τη νέα έκδοση της πολιτικής απορρήτου στον ιστότοπό του και θα σας αποστείλει επίσης τη νέα έκδοση αυτής της πολιτικής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2023.