Privaatsuspõhimõtted

I.

Põhisätted

 1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi "GDPR") artikli 4 lõike 7 kohane isikuandmete vastutav töötleja on Generative AI s.r.o. ID nr 21282625 (edaspidi "vastutav töötleja").

aadress: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha

E-post: support@textie.ai

 • Personalandmed - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta; tuvastatav füüsiline isik on füüsiline isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige tunnuse, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukohaandmete, võrgu tunnuse või ühe või mitme konkreetse füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, psühholoogilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi elemendi abil.
 • Reguleeriv asutus ei ole määranud andmekaitseametnikku.

II.

Töödeldavate isikuandmete allikad ja kategooriad

 1. Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid, mille te olete vastutavale töötlejale esitanud, või isikuandmeid, mille vastutav töötleja on saanud teie tellimuse täitmise tulemusena.
 2. Vastutav töötleja töötleb teie isiku- ja kontaktandmeid ning lepingu täitmiseks vajalikke andmeid.

III.

Liiklike andmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

 1. Personalandmete töötlemise seaduslik alus on järgmine
  • sellise lepingu täitmine teie ja vastutava töötleja vahel vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile b,
  • vastutava töötleja õigustatud huvi otseturunduse pakkumiseks (eelkõige kommertsteadaannete ja uudiskirjade saatmiseks) vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile f,
  • Sinu nõusolek töötlemiseks otseturunduse pakkumiseks (eelkõige kommertsteadaannete ja uudiskirjade saatmiseks) vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 punktile a koostoimes seaduse nr 480/2004 Coll. 7 lõikega 2 teatud infoühiskonna teenuste kohta, kui puudub kaupade või teenuste tellimus.
  • Kaubade või teenuste tellimine.
 2. Personalandmete töötlemise eesmärk on
  • teie tellimuse täitmine ning teie ja vastutava töötleja vahelisest lepingulisest suhtest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmine; tellimuse esitamisel on vaja isikuandmeid, mis on vajalikud tellimuse edukaks täitmiseks (nimi ja aadress, kontaktandmed), isikuandmete esitamine on lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalik nõue, ilma isikuandmete esitamiseta ei ole võimalik lepingut sõlmida ega seda vastutava töötleja poolt täita,
  • kaubandusteadete ja muude turundustegevuste saatmine.
 3. Automaatne üksikotsuste tegemine GDPR artikli 22 tähenduses toimub vastutava töötleja poolt. Te olete andnud selliseks töötlemiseks selgesõnalise nõusoleku.

IV.

Andmete säilitamisperiood

 1. Vastutav töötleja säilitab isikuandmeid
  • ajaks, mis on vajalik teie ja vastutava töötleja vahelisest lepingulisest suhtest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamiseks ning sellest lepingulisest suhtest tulenevate nõuete esitamiseks (15 aastat alates lepingulise suhte lõppemisest).
  • ajaks, kuni nõusolek isikuandmete töötlemiseks turustamise eesmärgil on tagasi võetud, kuid mitte kauem kui 10 aastat, kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel.
 2. Ma säilitamisperioodi lõppedes kustutab vastutav töötleja isikuandmed.

V.

Personalandmete vastuvõtjad (vastutava töötleja alltöövõtjad)

 1. Personalandmete vastuvõtjad on isikud, kes
  • kauba/teenuste/maksete osutamisega seotud isikud, kes on lepingu alusel seotud,
  • e-poe käitamisteenuste ja muude e-poe käitamisega seotud teenuste osutamine,
  • turundusteenuste osutamine.
 2. Vastutav töötleja kavatseb edastada isikuandmeid kolmandale riigile (väljaspool ELi asuvale riigile) või rahvusvahelisele organisatsioonile. Isikuandmete vastuvõtjad kolmandates riikides on postiteenuste pakkujad/pilveteenuste pakkujad.

VI.

Sinu õigused

 1. GDPRi tingimuste kohaselt on teil järgmised õigused
  • õigus tutvuda oma isikuandmetega vastavalt GDPR artiklile 15,
  • õigus isikuandmete parandamisele vastavalt GDPR artiklile 16 või töötlemise piiramisele vastavalt GDPR artiklile 18.
  • õigus isikuandmete kustutamisele vastavalt GDPRi artiklile 17.
  • õigus esitada vastuväiteid töötlemisele vastavalt GDPRi artiklile 21; ja
  • õigus andmete ülekantavusele vastavalt GDPRi artiklile 20.
  • õigus tühistada nõusolek töötlemiseks kirjalikult või elektrooniliselt käesolevate tingimuste III artiklis sätestatud vastutava töötleja aadressile või e-posti aadressile
  • .
 2. Seil on ka õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, kui te arvate, et teie andmekaitseõigusi on rikutud.

VII.

Isikuandmete turvalisuse poliitika

 1. Vastutav töötleja kinnitab, et ta on võtnud kõik asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed isikuandmete kaitsmiseks.
 2. Vastutav töötleja on võtnud tehnilised meetmed andmete säilitamise ja isikuandmete säilitamise tagamiseks paberkandjal.
 3. Vastutav töötleja kinnitab, et juurdepääs isikuandmetele on ainult tema poolt volitatud isikutel.

VIII.

Lõpusätted

 1. Tellimuse esitamisega online-tellimisvormi kaudu kinnitate, et olete teadlik privaatsustingimustest ja nõustute nendega täielikult.
 2. Sellega nõustute, märgistades nõusoleku lahtri veebipõhise tellimisvormi kaudu, et nõustute nende tingimustega. Nõusoleku kasti märgistamisega kinnitate, et olete teadlik privaatsuspoliitikast ja nõustute sellega tervikuna.
 3. Halduril on õigus neid tingimusi muuta. Ta avaldab privaatsuspoliitika uue versiooni oma veebisaidil ja saadab teile selle uue versiooni ka e-posti aadressile, mille olete vastutavale töötlejale esitanud.

Need tingimused jõustuvad 1. märtsil 2023.

Need tingimused jõustuvad 1. märtsil 2023.