Tingimused

I.

Põhisätted

 1. Se üldtingimused (edaspidi Tingimused) on välja antud tsiviilseadustiku (edaspidi tsiviilseadustik) seaduse nr 89/2012 (edaspidi tsiviilseadustik) § 1751 jj alusel.
  • Generative AI s.r.o.
  • IČ: 21282625
  • Seltsingu registrijärgne asukoht: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00, Praha
  • Email : support@textie.ai
  • Tingimused reguleerivad müüja ja füüsilise isiku vastastikuseid õigusi ja kohustusi, kes sõlmib ostulepingu väljaspool oma äritegevust tarbijana või oma äritegevuse raames (edaspidi: ostja) veebilehel https://textie.ai (edaspidi: internetipood) asuva veebiliidese kaudu. 
  • Tingimused on ostulepingu lahutamatu osa. Ostulepingu erinevad sätted on ülimuslikud käesolevate tingimuste sätete suhtes.
  • Tingimused ja ostuleping on sõlmitud tšehhi keeles. 

II.

Teenus- ja hinnateave

 1. Teave teenuse kohta, sealhulgas iga tüübi hinnad ja selle peamised omadused on loetletud e-poe kataloogis. Teenuse hinnad jäävad kehtima ajavahemikuks, mil need on kuvatud veebipoes. See säte ei välista läbirääkimisi ostulepingu sõlmimiseks individuaalselt kokkulepitud tingimustel.
 2. Võrgupoe kataloogis esitatud teenuse esitlus on informatiivse iseloomuga ja müüja ei ole kohustatud sõlmima selle teenuse kohta ostulepingut. 
 3. Võimalikke allahindlusi kauba ostuhinnaga ei saa omavahel kombineerida, kui müüja ja ostja ei lepi kokku teisiti. 

III.

Kaubanduslepingu tellimine ja sõlmimine

 1. Kulud, mis tekivad ostjale seoses ostu-müügilepingu sõlmimisega sidevahendite kasutamisel (internetiühenduse kulud, telefonikõnede kulud), kannab ostja. Need kulud ei erine põhihinnast.
 2. Ostja tellib teenuse järgmistel viisidel:
 3. oma kliendikonto kaudu, kui ta on eelnevalt registreerunud veebipoes,
 4. täites tellimisvormi ilma registreerimiseta.  
 5. Tellimuse vormistamisel valib ostja teenuse, mida ta tellib.
 6. Mitte enne tellimuse esitamist on ostjal võimalik kontrollida ja muuta andmeid, mis ta on tellimuse sisestanud. Ostja saadab tellimuse Müüjale, klõpsates nupule Saada tellimus. Müüja loeb tellimuses esitatud andmed õigeks. Tellimuse kehtivuse eelduseks on kõigi kohustuslike andmete täitmine tellimusvormis ja ostja kinnitus, et ta on tutvunud käesolevate tingimustega.
 7. Müüja saadab ostjale kohe pärast tellimuse kättesaamist kinnituse tellimuse kättesaamise kohta ostja poolt tellimisel esitatud e-posti aadressile. See kinnitus on automaatne ja seda ei loeta lepingu sõlmimiseks. Kinnitusele on lisatud Müüja kehtivad tingimused. Ostuleping sõlmitakse alles pärast tellimuse kättesaamist müüja poolt. Teade tellimuse vastuvõtmise kohta saadetakse ostja e-posti aadressile. / Vahetult pärast tellimuse kättesaamist saadab Müüja Ostjale tellimuse kättesaamise kinnituse Ostja poolt tellimisel esitatud e-posti aadressile. See kinnitus loetakse lepingu sõlmimiseks. Kinnitusele lisatakse Müüja kehtivad tingimused. Ostuleping sõlmitakse müüja poolt ostja e-posti aadressile saadetud tellimuse kinnitusega. 
 8. Kõik müüja poolt vastu võetud tellimused on siduvad.

IV.

Kliendi konto

 1. Võrgupoes tehtud Ostja registreerimise alusel saab Ostja ligipääsu oma kliendikontole. Oma kliendikontolt saab ostja teenust tellida.
 2. Kliendikonto registreerimisel ja teenuse tellimisel on Ostja kohustatud esitama kõik andmed korrektselt ja tõeselt. Ostja on kohustatud kasutajakontol esitatud andmeid alati uuendama, kui need muutuvad. Ostja poolt kliendikontol ja teenuse tellimisel esitatud andmed loetakse Müüja poolt õigeks.
 3. Juurdepääs kliendikontole on tagatud kasutajanime ja parooliga. Ostja peab hoidma oma kliendikontole juurdepääsuks vajalikku teavet konfidentsiaalsena. Müüja ei vastuta kliendikonto väärkasutuse eest kolmandate isikute poolt.
 4. Kaubamüüjal ei ole õigust lubada kolmandatel isikutel kasutada kliendikontot.
 5. Müüja võib kasutajakonto tühistada, eelkõige juhul, kui Ostja ei kasuta enam oma kasutajakontot või kui Ostja rikub oma kohustusi, mis tulenevad ostulepingust ja käesolevatest tingimustest.
 6. Kasutaja tunnistab, et kasutajakonto ei pruugi olla pidevalt kättesaadav, eelkõige seoses Müüja riist- ja tarkvaraseadmete vajaliku hooldusega või kolmandate isikute riist- ja tarkvaraseadmete vajaliku hooldusega.

V.

Maksetingimused ja teenuse osutamine

 1. Ostja võib tasuda teenuse hinna vastavalt ostulepingule järgmistel viisidel:
  • sularahata krediitkaardiga
  • sularahata PayPaliga
 2. Maksevärava kaudu maksmise korral peab ostja järgima vastava elektroonilise makseteenuse pakkuja juhiseid.
 3. Maksevärava kaudu maksmise korral peab ostja järgima vastava elektroonilise makseteenuse pakkuja juhiseid.
 4. Kui teenus on digitaalse sisuga, ei toimetata teenust ostjale käegakatsutaval andmekandjal, vaid see kantakse digitaalselt üle ostja kasutajakontole.

VI.

Tellimuse tühistamine

 1. Ostjal on õigus igal ajal ja ilma põhjendusi esitamata teenuse tellimuslepingust taganeda ja oma tellimus tühistada. Sellisel juhul on teenus kättesaadav kuni tasulise perioodi lõpuni.
 2. Müüjale tuleb tühistamisest teatada veebipoe kasutajakonto kaudu või kirjalikult kontaktvormi kaudu.
 3. Ostjal on õigus tühistada tellimus koos esimese makse tagastamisega kolme päeva jooksul alates tellimusperioodi algusest, .
 4. Ostjal on õigus teenuse tellimus tühistada ja nõuda esimese makse täielikku tagastamist, tingimusel, et ostja kasutab seda õigust kolme (3) päeva jooksul alates tellimusperioodi algusest ja ei ole kasutanud rohkem kui 50% kogu tellimusperioodiks eraldatud krediitide arvust.
 5. Kui Ostja kasutab õigust esimese makse täielikule tagasimaksmisele, maksab Müüja selle summa tagasi pangakontole, millelt makse sooritati, neljateistkümne (14) päeva jooksul alates tühistamisteate kättesaamisest, tingimusel, et eespool nimetatud tingimused on täidetud.
 6. Kaubaja peab teavitama Müüjat kirjalikult e-posti aadressil support@textie.ai või kasutades kontaktvormi, et lepingust taganeda ja nõuda esimese makse täielikku tagasimaksmist.
 7. Kaubaja peab teavitama Müüjat kirjalikult e-posti aadressil support@textie.ai või kasutades kontaktvormi, et lepingust taganeda ja nõuda esimese makse täielikku tagasimaksmist.
 8. Kui Ostja tühistab tellimuse pärast kolme päeva möödumist või pärast seda, kui on kasutatud rohkem kui 50% krediitidest, kohaldatakse käesolevas punktis sätestatud tühistamistingimusi, ilma et tal oleks õigust juba makstud tellimuse summa tagasimaksmisele.

VII.

Õigus puudulikule täitmisele

 1. Ostjal on õigus lepingust taganeda, 
  • kindlasti kuni tellimisperioodi lõpuni, 
 2. Müüja on kohustatud kaebuse vastu võtma mis tahes asutuses, kus kaebuse vastuvõtmine on võimalik, sealhulgas vajaduse korral registrijärgses asukohas või tegevuskohas. Müüja on kohustatud väljastama Ostjale kirjaliku kinnituse selle kohta, millal Ostja kasutas oma õigust, mis on kaebuse sisu ja millist lahendamise viisi Ostja nõuab, samuti kinnituse kaebuse lahendamise kuupäeva ja viisi kohta, sealhulgas kinnituse parandamise ja parandamise kestuse kohta, või kirjaliku põhjenduse kaebuse tagasilükkamise kohta.
 3. Müüja või tema poolt volitatud töötaja otsustab kaebuse koheselt, keerulistel juhtudel kolme tööpäeva jooksul. See tähtaeg ei hõlma toote või teenuse tüübile vastavat aega, mis on vajalik puuduse professionaalseks hindamiseks. Reklamatsioon, sealhulgas defekti kõrvaldamine, tuleb lahendada viivitamatult, hiljemalt 30 päeva jooksul alates reklamatsiooni esitamisest, välja arvatud juhul, kui müüja ja ostja lepivad kokku pikemas tähtajas. Selle tähtaja mittetäitmist loetakse oluliseks lepingu rikkumiseks ja ostjal on õigus ostulepingust taganeda. Pretensiooni esitamise hetkeks loetakse hetke, mil ostja tahteavaldus (õiguse kasutamine puudulikust täitmisest) jõuab müüjani.
 4. Müüja teavitab ostjat kirjalikult pretensiooni tulemusest. 
 5. Müüja teavitab ostjat kirjalikult pretensiooni tulemusest. 
 6. Õigus puudulikust täitmisest ei kuulu ostjale, kui ostja teadis enne asja ülevõtmist, et asjal on puudus, või kui ostja ise põhjustas puuduse.
 7. Seadusliku nõude korral on ostjal õigus saada hüvitist mõistlike kulude eest, mis on tekkinud seoses nõude esitamisega. Ostja võib seda õigust kasutada müüja ees ühe kuu jooksul pärast garantiiaja möödumist.
 8. Omanikul on õigus valida nõude esitamise meetod.
 9. Kokkuleppeosaliste õigusi ja kohustusi seoses õigustega puudulikust täitmisest reguleerivad tsiviilseadustiku §-d 1914-1925, §-d 2099-2117 ja §-d 2161-2174 ning seadus nr  634/1992 Coll. tarbijakaitse kohta.
 10. Kaubamärk, mis käsitleb tarbijakaitset.Kaubamärk, mis käsitleb õigusi puudulikust täitmisest reguleerivad tsiviilseadustiku §-d 1914-1925, §-d 2099-2117 ja §-d 2161-2174.

VIII.

Tarne

 1. Pooled võivad kogu kirjaliku kirjavahetuse üksteisele elektroonilise konto kaudu kätte toimetada. 

IX.

kohtuväline vaidluste lahendamine

 1. Tšehhi kaubandusinspektsioon (Česká obchodní inspekce), mille registrijärgne asukoht on Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, internetiaadress: https://adr.coi.cz/cs, on pädev ostulepingust tulenevate tarbijavaidluste kohtuväliseks lahendamiseks. Veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi, mis asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr, saab kasutada ostulepingust tulenevate müüja ja ostja vaheliste vaidluste lahendamiseks.
 2. Tšehhi Vabariigi Euroopa tarbijakeskus, asukohaga Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetiaadress: http://www.evropskyspotrebitel.cz, on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr  524/2013 (milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist käsitlev määrus)) kohane kontaktasutus.
 3. Müüjal on luba teenuse müümiseks kauplemisloa alusel. Kaubanduskontrolli teostab oma pädevuse piires pädev kaubandusasutus. Tšehhi kaubanduskontrolliasutus teostab muu hulgas järelevalvet tarbijakaitset käsitleva seaduse nr  634/1992 Coll. järgimise üle määratletud ulatuses.

X.

Lõpusätted

 1. Müüja ja ostja vaheliste kokkulepete suhtes kohaldatakse Tšehhi Vabariigi seadusi. Kui ostulepinguga loodud suhe sisaldab rahvusvahelist elementi, siis lepivad pooled kokku, et suhet reguleerib Tšehhi Vabariigi õigus. See ei piira tarbija õigusi, mis tulenevad üldkohustuslikest õigusaktidest.
 2. See ei piira tarbija õigusi, mis tulenevad üldkohustuslikest õigusaktidest.
 3. Müüja ei ole ostja suhtes kohustatud järgima mingeid käitumisjuhendeid tsiviilseadustiku paragrahvi 1826 lõike 1 punkti e tähenduses.
 4. Müüjale kuuluvad kõik õigused Müüja veebisaidi, eelkõige autoriõigused sisule, sealhulgas lehekülje kujundusele, fotodele, filmidele, graafikale, kaubamärkidele, logodele ja muule sisule ja elementidele. Keelatud on kopeerida, muuta või muul viisil kasutada veebilehte või selle mis tahes osa ilma Müüja nõusolekuta.
 5. Müüja ei vastuta vigade eest, mis tulenevad kolmandate isikute sekkumisest veebipoodi või selle eesmärgipärasest kasutamisest. Ostja ei tohi e-poe kasutamisel kasutada menetlusi, mis võivad selle toimimist negatiivselt mõjutada, ega teostada tegevusi, mis võimaldavad tal või kolmandatel isikutel sekkuda või kasutada omavoliliselt tarkvara või muid e-poe moodustavaid komponente ning kasutada e-poodi või selle osi või tarkvara viisil, mis oleks vastuolus selle eesmärgi või kavatsusega. 
 6. Ostja võtab käesolevaga enda kanda asjaolude muutumise riski tsiviilseadustiku paragrahvi 1765 lõike 2 tähenduses.
 7. Kasutaja võtab käesolevaga enda kanda asjaolude muutumise riski tsiviilseadustiku paragrahvi 1765 lõike 2 tähenduses.
 8. Müüja arhiveerib ostulepingu, sealhulgas tingimused, elektroonilisel kujul ja see ei ole kättesaadav.
 9. Müüja võib Tingimuste sõnastust muuta või täiendada. See säte ei mõjuta tingimuste eelmise versiooni kehtivusaja jooksul tekkinud õigusi ja kohustusi.
 10. Tingimuste lisas on taganemisavalduse näidisvorm.

Need tingimused jõustuvad  1.3.2024.

See tingimused jõustuvad  1.3.2024.