Ehdot ja edellytykset

I.

Perusmääräykset

 1. Nämä yleiset sopimusehdot (jäljempänä Ehdot) on annettu siviililain nro 89/2012 Coll. 1751 §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla, siviililaki (jäljempänä Siviililaki).
  • Generative AI s.r.o.
  • IČ: 21282625
  • Sääntömääräinen kotipaikka: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00, Praha
  • .
  • sähköpostiosoite : support@textie.ai
  • Nämä ehdot sääntelevät myyjän ja sellaisen luonnollisen henkilön keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, joka tekee ostosopimuksen elinkeinotoimintansa ulkopuolella kuluttajana tai elinkeinotoimintansa puitteissa (jäljempänä "ostaja") osoitteessa https://textie.ai saatavilla olevalla verkkosivustolla sijaitsevan käyttöliittymän (jäljempänä "internetkauppa") kautta. 
  • Ehdot ovat olennainen osa ostosopimusta. Ostosopimuksen poikkeavat määräykset ovat ensisijaisia näiden ehtojen määräyksiin nähden.
  • Nämä ehdot ja ostosopimus on tehty tšekin kielellä. 

II.

Palvelu- ja hintatiedot

 1. Tiedot palvelusta, mukaan lukien kunkin tyypin hinnat ja sen pääominaisuudet, on lueteltu verkkokaupan luettelossa. Palvelun hinnat ovat voimassa sen ajan, jonka ne ovat esillä verkkokaupassa. Tämä määräys ei estä neuvottelemasta ostosopimusta erikseen sovituin ehdoin.
 2. Verkkokaupan luetteloon sijoitettu palvelun esittely on luonteeltaan informatiivista, eikä myyjä ole velvollinen tekemään kyseistä palvelua koskevaa ostosopimusta. 
 3. Myyntiä ei ole pakko tehdä.
 4. Mahdollisia alennuksia tavaran ostohintaan ei voida yhdistää keskenään, elleivät myyjä ja ostaja toisin sovi. 

III.

Tilaus ja kauppasopimuksen tekeminen

 1. Kustannuksista, jotka aiheutuvat ostajalle ostosopimuksen tekemiseen liittyvien etäviestintävälineiden käytöstä (internet-yhteyden kustannukset, puhelun kustannukset), vastaa ostaja. Nämä kustannukset eivät poikkea perusmaksusta.
 2. Omistaja tilaa palvelun seuraavilla tavoilla:
 3. asiakastilinsä kautta, jos hän on aikaisemmin rekisteröitynyt verkkokauppaan,
 4. täyttämällä tilauslomakkeen ilman rekisteröitymistä.  
 5. Tilausta tehdessään ostaja valitsee tilaamansa palvelun.
 6. Ennen tilauksen lähettämistä ostaja voi tarkistaa ja muuttaa tilaukseen syöttämiään tietoja. Ostaja lähettää tilauksen myyjälle klikkaamalla Lähetä tilaus -painiketta. Myyjä katsoo tilauksessa annetut tiedot oikeiksi. Tilauksen voimassaolo edellyttää, että kaikki pakolliset tiedot on täytetty tilauslomakkeessa ja että ostaja vahvistaa lukeneensa nämä ehdot.
 7. .
 8. Myyjä lähettää ostajalle välittömästi tilauksen vastaanottamisen jälkeen vahvistuksen tilauksen vastaanottamisesta ostajan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tämä vahvistus on automaattinen, eikä sitä pidetä sopimuksen tekemisenä. Vahvistukseen liitetään Myyjän voimassa olevat ehdot. Ostosopimus syntyy vasta, kun myyjä on vastaanottanut tilauksen. Ilmoitus tilauksen hyväksymisestä toimitetaan ostajan sähköpostiosoitteeseen. / Välittömästi tilauksen vastaanottamisen jälkeen myyjä lähettää ostajalle vahvistuksen tilauksen vastaanottamisesta ostajan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tätä vahvistusta pidetään sopimuksen tekemisenä. Vahvistukseen liitetään Myyjän voimassa olevat toimitusehdot. Ostosopimus syntyy, kun myyjä vahvistaa tilauksen ostajan sähköpostiosoitteeseen. 
 9. Myyjän hyväksymät tilaukset ovat sitovia.

IV.

Asiakastili

 1. Ostajan verkkokauppaan tekemän rekisteröinnin perusteella Ostaja pääsee asiakastililleen. Asiakastililtään ostaja voi tilata palvelun.
 2. Ostajan on asiakastilille rekisteröityessään ja palvelua tilatessaan annettava kaikki tiedot oikein ja totuudenmukaisesti. Ostaja on velvollinen päivittämään asiakastilille antamansa tiedot aina, kun ne muuttuvat. Myyjä katsoo Ostajan asiakastilillä ja palvelua tilatessaan antamat tiedot oikeiksi.
 3. Myyjä katsoo ne oikeiksi.
 4. Käyttäjätilin käyttöoikeus on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ostajan on pidettävä salassa asiakastiliinsä pääsemiseksi tarvittavat tiedot. Myyjä ei ole vastuussa asiakastilin väärinkäytöstä kolmansien osapuolten toimesta.
 5. Ostajalla ei ole oikeutta antaa kolmansien osapuolten käyttää asiakastiliä.
 6. Myyjä voi peruuttaa asiakastilin erityisesti, jos Ostaja ei enää käytä asiakastiliä tai jos Ostaja rikkoo ostosopimuksen ja näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan.
 7. Myyjä voi peruuttaa asiakastilin erityisesti, jos Ostaja ei enää käytä asiakastiliä tai jos Ostaja rikkoo ostosopimuksen ja näiden ehtojen mukaisia velvoitteitaan.
 8. Omistaja hyväksyy sen, että käyttäjätili ei välttämättä ole jatkuvasti käytettävissä, erityisesti Myyjän laitteistojen ja ohjelmistolaitteiden välttämättömän huollon tai kolmansien osapuolten laitteistojen ja ohjelmistolaitteiden välttämättömän huollon vuoksi.

V.

Maksuehdot ja palvelun toimitus

 1. Ostaja voi maksaa ostosopimuksen mukaisen palvelun hinnan seuraavilla tavoilla:
  • käteismaksutta luottokortilla
  • käteismaksutta PayPalilla
 2. Maksuportin kautta maksettaessa ostajan on noudatettava kyseisen sähköisen maksupalvelun tarjoajan ohjeita.
 3. Maksuportin kautta maksettaessa ostajan on noudatettava kyseisen sähköisen maksupalvelun tarjoajan ohjeita.
 4. Koska palvelussa on digitaalista sisältöä, palvelua ei toimiteta ostajalle aineellisella välineellä, vaan se siirretään digitaalisesti ostajan käyttäjätilille.

VI.

Tilauksen peruuttaminen

 1. Ostajalla on oikeus peruuttaa Palvelun tilaussopimus ja peruuttaa tilauksensa milloin tahansa ilman perusteluja. Tällöin palvelu on käytettävissä maksetun jakson loppuun asti.
 2. Peruutus on ilmoitettava Myyjälle verkkokaupan käyttäjätilin kautta tai kirjallisesti yhteydenottolomakkeella.
 3. Myyntiä ei voi peruuttaa.
 4. Ostajalla on oikeus peruuttaa tilaus palauttamalla ensimmäinen maksu kolmen päivän kuluessa tilauksen alkamisesta, .
 5. Ostajalla on oikeus peruuttaa palvelun tilaus ja pyytää ensimmäisen maksun täysimääräistä palautusta edellyttäen, että ostaja käyttää tätä oikeutta kolmen (3) päivän kuluessa tilauksen alkamisesta eikä ole käyttänyt yli 50 % tilausjaksolle varattujen krediittien kokonaismäärästä.
 6. Jos Ostaja käyttää oikeuttaan ensimmäisen maksun täyteen palautukseen, Myyjä palauttaa summan sille pankkitilille, jolta maksu suoritettiin, neljäntoista (14) päivän kuluessa peruutusilmoituksen vastaanottamisesta edellyttäen, että edellä mainitut ehdot täyttyvät.
 7. Myyntiä ei ole peruutettu.
 8. Ostajan on ilmoitettava Myyjälle kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen support@textie.ai tai yhteydenottolomakkeella peruuttaakseen sopimuksen ja pyytäessään ensimmäisen maksun täysimääräistä palautusta.
 9. Jos Ostaja peruuttaa tilauksen kolmen päivän määräajan jälkeen tai sen jälkeen, kun yli 50 % hyvityksistä on käytetty, sovelletaan tässä kohdassa esitettyjä peruutusehtoja ilman oikeutta jo maksetun tilausmäärän palautukseen.
 10. Myyntiä ei palauteta.

VII.

Oikeus virheelliseen suoritukseen

 1. Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus, 
  • aina tilauskauden loppuun asti, 
 2. Myyjä on velvollinen ottamaan valituksen vastaan missä tahansa toimipaikassa, jossa valituksen vastaanottaminen on mahdollista, mukaan lukien soveltuvin osin kotipaikka tai toimipaikka. Myyjä on velvollinen antamaan ostajalle kirjallisen vahvistuksen siitä, milloin ostaja on käyttänyt oikeuttaan, mikä on reklamaation sisältö ja mitä ratkaisutapaa ostaja vaatii, sekä vahvistuksen reklamaation ratkaisupäivämäärästä ja -tavasta, mukaan lukien vahvistus korjauksesta ja korjauksen kestosta, tai kirjalliset perustelut reklamaation hylkäämiselle.
 3. Myyjän tai hänen valtuuttamansa työntekijän on ratkaistava valitus välittömästi, monimutkaisissa tapauksissa kolmen työpäivän kuluessa. Tähän määräaikaan ei sisälly tuotteen tai palvelun tyypin edellyttämä aika, joka tarvitaan vian ammattimaiseen arviointiin. Reklamaatio, mukaan lukien vian poistaminen, on ratkaistava viipymättä, viimeistään 30 päivän kuluessa reklamaation tekemisestä, elleivät myyjä ja ostaja sovi pidemmästä määräajasta. Määräajan laiminlyönti katsotaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi, ja ostajalla on oikeus purkaa kauppasopimus. Vaatimuksen tekohetkeksi katsotaan se hetki, jolloin ostajan tahdonilmaisu (virheellisestä suorituksesta johtuvan oikeuden käyttäminen) saapuu myyjälle.
 4. .
 5. Myyjän on ilmoitettava ostajalle kirjallisesti reklamaation lopputuloksesta. 
 6. Myyjän on ilmoitettava ostajalle kirjallisesti reklamaation lopputuloksesta.
 7. Oikeus virheellisestä suorituksesta ei kuulu ostajalle, jos ostaja tiesi ennen tavaran haltuunottoa, että tavarassa on virhe, tai jos ostaja on itse aiheuttanut virheen.
 8. Myyjä ei saa virheellistä suoritusta.
 9. Ostajalla on oikeutetun reklamaation tapauksessa oikeus saada korvaus reklamaatiosta aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista. Ostaja voi käyttää tätä oikeuttaan myyjän kanssa kuukauden kuluessa takuuajan päättymisestä.
 10. Ostajalla on oikeus valita reklamaatiotapa.
 11. Sopimusosapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka koskevat oikeuksia virheellisestä suorituksesta, sovelletaan siviililain 1914-1925 §:ää, 2099-2117 §:ää ja 2161-2174 §:ää sekä kuluttajansuojalakia  634/1992 (kuluttajansuojalaki)
 12. .

VIII.

Toimitus

 1. Puolet voivat toimittaa kaiken kirjallisen kirjeenvaihdon toisilleen sähköisen tilin kautta. 
 2. Puolet voivat toimittaa kaiken kirjeenvaihdon toisilleen sähköisen tilin kautta. 

IX.

Tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisu

 1. Tšekin kauppavalvontaviranomainen (Česká obchodní inspekce), jonka rekisteröity toimipaikka on Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, internet-osoite: https://adr.coi.cz/cs, on toimivaltainen ostosopimuksesta johtuvien kuluttajariitojen tuomioistuinten ulkopuoliseen ratkaisemiseen. Osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr sijaitsevaa verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia voidaan käyttää myyjän ja ostajan välisten, ostosopimukseen perustuvien riitojen ratkaisemiseen.
 2. Euroopan kuluttajakeskus Tšekin tasavallassa, kotipaikka Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internet-osoite: http://www.evropskyspotrebitel.cz, on kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta 21 päivänä toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o  524/2013 (kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta annettu asetus) mukainen yhteysviranomainen.
 3. Myyjällä on lupa myydä palvelua elinkeinoluvan perusteella. Toimivaltainen elinkeinoviranomainen suorittaa kaupan valvontaa toimivaltansa puitteissa. Tšekin kauppavalvontaviranomainen valvoo muun muassa kuluttajansuojasta annetun lain N:o  634/1992 (säädöskokoelma) noudattamista määritellyn soveltamisalan puitteissa.

X.

Loppusäännökset

 1. Myyjän ja ostajan välisiin järjestelyihin sovelletaan Tšekin tasavallan lakeja. Jos ostosopimuksella perustettuun suhteeseen sisältyy kansainvälinen elementti, osapuolet sopivat, että suhteeseen sovelletaan Tšekin tasavallan lakia. Tämä ei rajoita kuluttajan oikeuksia yleisesti sitovan lainsäädännön nojalla.
 2. Tämä ei rajoita kuluttajan oikeuksia yleisesti sitovan lainsäädännön nojalla.
 3. Myyjää eivät sido ostajan suhteen siviililain 1826 §:n 1 momentin e kohdassa tarkoitetut käytännesäännöt.
 4. Myyjä ei ole velvollinen noudattamaan ostajan suhteen käytännesääntöjä.
 5. Kaikki oikeudet Myyjän verkkosivustoon, erityisesti tekijänoikeudet sisältöön, mukaan lukien sivun ulkoasu, valokuvat, elokuvat, grafiikka, tavaramerkit, logot ja muu sisältö ja elementit, kuuluvat Myyjälle. Verkkosivuston tai sen osan kopioiminen, muuttaminen tai muu käyttö ilman Myyjän suostumusta on kielletty.
 6. Myyjän suostumusta ei saa käyttää.
 7. Myyjä ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen puuttumisesta verkkokauppaan tai sen käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä. Ostaja ei saa käyttää verkkokaupan käytössä menettelytapoja, joilla voi olla kielteisiä vaikutuksia sen toimintaan, eikä tehdä mitään sellaista toimintaa, jonka avulla hän tai kolmannet osapuolet voisivat häiritä tai käyttää luvattomasti ohjelmistoja tai muita verkkokaupan muodostavia osia ja käyttää verkkokauppaa tai sen osia tai ohjelmistoja tavalla, joka olisi vastoin sen tarkoitusta tai tarkoitusta. 
 8. .
 9. Ostaja ottaa täten vastuulleen siviililain 1765 §:n 2 momentissa tarkoitetun olosuhteiden muuttumisriskin.
 10. Myyjä on arkistoinut ostosopimuksen, mukaan lukien ehdot, sähköisessä muodossa eikä se ole saatavilla.
 11. Myyjä voi muuttaa tai täydentää Ehtojen sanamuotoa. Tämä määräys ei vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka ovat syntyneet ehtojen edellisen version voimassaoloaikana.
 12. Ehtojen liitteenä on peruuttamislomakkeen malli.

Nämä ehdot astuvat voimaan  1.3.2024.