Tietosuojan periaatteet

I.

Perussäännökset

 1. Fyysisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä "GDPR") 4 artiklan 7 kohdan mukainen henkilötietojen rekisterinpitäjä on Generative AI s.r.o. ID-numero 21282625 (jäljempänä "rekisterinpitäjä").

iosoite: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha

sähköposti: support@textie.ai

 • Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja; tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnisteen, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psykologisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen identiteetin erityisen osatekijän perusteella.
 • Sääntelyviranomainen ei ole nimittänyt tietosuojavastaavaa.

II.

Käsiteltävien henkilötietojen lähteet ja luokat

 1. Vastaava käsittelee henkilötietoja, jotka olet antanut rekisterinpitäjälle, tai henkilötietoja, jotka rekisterinpitäjä on saanut tilauksesi täyttämisen tuloksena.
 2. Mitä?
 3. Resurssihenkilö käsittelee tunnistamis- ja yhteystietojasi sekä tietoja, jotka ovat välttämättömiä sopimuksen täyttämiseksi.

III.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus

 1. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste on seuraava.
  • Sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttäminen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu suoramarkkinoinnin tarjoamiseksi (erityisesti kaupallisten viestien ja uutiskirjeiden lähettämiseksi) yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti,
  • Suostumuksesi käsittelyyn suoramarkkinoinnin tarjoamiseksi (erityisesti kaupallisten viestien ja uutiskirjeiden lähettämiseksi) yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti yhdessä tietyistä tietoyhteiskunnan palveluista annetun lain N:o 480/2004 (säädöskokoelma) 7 §:n 2 momentin kanssa, jos et ole tilannut tavaroita tai palveluja.
 2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on, että
  • tilauksesi toteuttaminen sekä sinun ja rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien käyttäminen; tilausta tehtäessä tarvitaan henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tilauksen onnistuneen toteuttamisen kannalta (nimi ja osoite, yhteystiedot), henkilötietojen toimittaminen on välttämätön edellytys sopimuksen tekemiselle ja toteuttamiselle, ilman henkilötietojen toimittamista ei ole mahdollista tehdä sopimusta tai rekisterinpitäjän suorittama sopimuksen toteuttaminen,
  • kaupallisen viestinnän ja muiden markkinointitoimien lähettäminen.
 3. Tietosuoja-asetuksen 22 artiklassa tarkoitettu automaattinen yksilöllinen päätöksenteko tapahtuu rekisterinpitäjän toimesta. Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

IV.

Tietojen säilytysaika

 1. Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja
  • aikana, joka on tarpeen sinun ja rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien käyttämiseksi sekä sopimussuhteeseen perustuvien vaatimusten esittämiseksi (15 vuoden ajan sopimussuhteen päättymisestä).
  • .
  • ajaksi, kunnes suostumus henkilötietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksia varten peruutetaan, mutta enintään 10 vuodeksi, jos henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.
 2. Säilytysajan päätyttyä rekisterinpitäjän on poistettava henkilötiedot.

V.

Henkilötietojen vastaanottajat (rekisterinpitäjän alihankkijat)

 1. Henkilötietojen vastaanottajia ovat henkilöt, jotka
  • jotka osallistuvat sopimuksen mukaisten tavaroiden/palveluiden/maksujen toimittamiseen,
  • verkkokaupan käyttöpalveluiden ja muiden verkkokaupan toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen,
  • markkinointipalvelujen tarjoaminen.
 2. Rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan (EU:n ulkopuolinen maa) tai kansainväliselle järjestölle. Henkilötietojen vastaanottajia kolmansissa maissa ovat postituspalvelujen tarjoajat/pilvipalvelujen tarjoajat.

VI.

Oikeutesi

 1. GDPR:n ehtojen mukaan sinulla on seuraavat oikeudet
  • oikeus saada pääsy henkilötietoihisi yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti,
  • oikeus henkilötietojen oikaisemiseen GDPR:n 16 artiklan mukaisesti tai käsittelyn rajoittamiseen GDPR:n 18 artiklan mukaisesti.
  • oikeus henkilötietojen poistamiseen GDPR:n 17 artiklan mukaisesti.
  • oikeus vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti; ja
  • oikeus tietojen siirrettävyyteen yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaisesti.
  • oikeus peruuttaa suostumus käsittelyyn kirjallisesti tai sähköisesti näiden ehtojen III artiklassa mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen tai sähköpostiin
  • .
 2. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos uskot, että tietosuojaoikeuksiasi on loukattu.

VII.

Henkilötietojen tietoturvapolitiikka

 1. Rekisterinpitäjä vakuuttaa, että se on toteuttanut kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.
 2. Rekisterinpitäjä on toteuttanut teknisiä toimenpiteitä tietojen tallentamisen ja paperilla olevien henkilötietojen säilyttämisen turvaamiseksi.
 3. Valvoja vakuuttaa, että vain sen valtuuttamilla henkilöillä on pääsy henkilötietoihin.

VIII.

Loppusäännökset

 1. Toimittamalla tilauksen verkkotilauslomakkeella vahvistat, että olet tietoinen tietosuojaselosteen ehdoista ja että hyväksyt ne kokonaisuudessaan.
 2. Myöntämällä tilauksen verkkotilauslomakkeella vahvistat, että olet tietoinen tietosuojaselosteen ehdoista ja hyväksyt ne kokonaisuudessaan.
 3. Hyväksyt nämä ehdot ruksaamalla suostumusruutu online-tilauslomakkeen kautta. Rastittamalla suostumusruutu vahvistat, että olet tietoinen tietosuojakäytännöstä ja että hyväksyt sen kokonaisuudessaan.
 4. Hallinnoijalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Se julkaisee tietosuojakäytännön uuden version verkkosivustollaan ja lähettää sinulle myös tämän politiikan uuden version siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet antanut rekisterinpitäjälle.

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.3.2023.

Nämä ehdot tulevat voimaan 1.3.2023.