Prinsipper for personvern

I.

Grunnleggende bestemmelser

 1. Den behandlingsansvarlige for personopplysninger i henhold til artikkel 4(7) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (heretter: "GDPR") er Generative AI s.r.o. ID-nr. 21282625 (heretter: "den behandlingsansvarlige").
.

Adresse: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha

E-post: support@textie.ai

 • Personopplysninger
 • Personopplysninger betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar fysisk person er en fysisk person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator, for eksempel et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en nettverksidentifikator, eller til ett eller flere spesifikke elementer i den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.
 • Tilsynsmyndigheten har ikke utnevnt et personvernombud.
 • II.

  Kilder og kategorier av personopplysninger som behandles

  1. Personopplysninger
  2. Den behandlingsansvarlige behandler personopplysninger som du har oppgitt til den behandlingsansvarlige, eller personopplysninger som den behandlingsansvarlige har innhentet som følge av oppfyllelsen av bestillingen din.
  3. Den behandlingsansvarlige behandler dine identifikasjons- og kontaktopplysninger og opplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen.

  III.

  Rettslig grunnlag og formål for behandling av personopplysninger

  1. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er
   • oppfyllelse av en avtale mellom deg og den behandlingsansvarlige i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b i personvernforordningen,
   • og
   • den berettigede interessen til den behandlingsansvarlige i å tilby direkte markedsføring (spesielt for å sende kommersiell kommunikasjon og nyhetsbrev) i henhold til artikkel 6(1)(f) i GDPR,
   • Ditt samtykke til behandling med det formål å drive direkte markedsføring (særlig for å sende kommersiell kommunikasjon og nyhetsbrev) i henhold til personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, sammenholdt med § 7 nr. 2 i lov nr. 480/2004 om visse informasjonssamfunnstjenester, dersom det ikke foreligger en bestilling av varer eller tjenester.
  2. .
  3. Formålet med behandlingen av personopplysninger er
   • Formålet med behandlingen av personopplysninger er
   • utførelsen av bestillingen din og utøvelsen av rettighetene og forpliktelsene som følger av kontraktsforholdet mellom deg og den behandlingsansvarlige; når du legger inn en bestilling, kreves det personopplysninger som er nødvendige for vellykket utførelse av bestillingen (navn og adresse, kontakt), levering av personopplysninger er et nødvendig krav for inngåelse og utførelse av kontrakten, uten levering av personopplysninger er det ikke mulig å inngå kontrakten eller dens utførelse av den behandlingsansvarlige,
   • utsendelse av kommersiell kommunikasjon og andre markedsføringsaktiviteter.
  4. Automatisk individuell beslutningstaking i henhold til artikkel 22 i GDPR finner sted fra den behandlingsansvarliges side. Du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til slik behandling.
 • .
 • IV.

  Lagringsperiode for data

  1. Den behandlingsansvarlige lagrer personopplysninger
    • i den perioden som er nødvendig for å utøve rettigheter og plikter som følger av avtaleforholdet mellom deg og den behandlingsansvarlige, og for å gjøre krav gjeldende i henhold til dette avtaleforholdet (i en periode på 15 år fra avtaleforholdets opphør).
    • i perioden frem til samtykket til behandling av personopplysninger for markedsføringsformål trekkes tilbake, men ikke lenger enn 10 år hvis personopplysningene behandles på grunnlag av samtykke.
  2. Etter utløpet av oppbevaringsperioden skal den behandlingsansvarlige slette personopplysningene.
  3. V.

   Mottakere av personopplysninger (underleverandører til den behandlingsansvarlige)

   1. Mottakere av personopplysninger er personer
     • involvert i levering av varer/tjenester/betalinger i henhold til avtalen,
     • leverer driftstjenester for nettbutikken og andre tjenester i forbindelse med driften av nettbutikken,
     • leveranse av markedsføringstjenester.
   2. Den behandlingsansvarlige har til hensikt å overføre personopplysninger til et tredjeland (et land utenfor EU) eller en internasjonal organisasjon. Mottakere av personopplysninger i tredjeland er leverandører av posttjenester/leverandører av skytjenester.
  .

  VI.

  Dine rettigheter

  1. I henhold til GDPR har du følgende rettigheter
   • rett til innsyn i personopplysningene dine i henhold til artikkel 15 i GDPR,
   • .
   • rett til retting av personopplysninger i henhold til artikkel 16 i GDPR, eller begrensning av behandling i henhold til artikkel 18 i GDPR.
   • retten til sletting av personopplysninger i henhold til artikkel 17 i GDPR.
   • retten til å protestere mot behandling i henhold til artikkel 21 i GDPR; og
   • .
   • retten til dataportabilitet i henhold til artikkel 20 i GDPR.
   • rett til å trekke tilbake samtykke til behandling skriftlig eller elektronisk til adressen eller e-postadressen til den behandlingsansvarlige som er angitt i artikkel III i disse vilkårene.
   • .
  2. Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet hvis du mener at dine personvernrettigheter er blitt krenket.

  VII.

  Retningslinjer for personopplysningssikkerhet

  1. Den behandlingsansvarlige erklærer å ha truffet alle egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre personopplysningene.
  2. Den behandlingsansvarlige har truffet tekniske tiltak for å sikre datalagring og lagring av personopplysninger i papirform.
  3. Den behandlingsansvarlige erklærer at kun personer som er autorisert av den behandlingsansvarlige har tilgang til personopplysninger.

  VIII.

  Sluttbestemmelser

 • Ved å legge inn en bestilling fra det elektroniske bestillingsskjemaet bekrefter du at du er kjent med vilkårene og betingelsene i personvernerklæringen, og at du godtar dem i sin helhet.
 • Du godtar disse vilkårene og betingelsene ved å krysse av i samtykkeboksen i det elektroniske bestillingsskjemaet. Ved å krysse av i samtykkeboksen bekrefter du at du er kjent med personvernerklæringen og at du godtar den i sin helhet.
 • .
 • Administratoren har rett til å endre disse vilkårene. Administratoren vil publisere den nye versjonen av personvernerklæringen på nettstedet sitt og vil også sende deg den nye versjonen av denne erklæringen til e-postadressen du har oppgitt til den behandlingsansvarlige.
 • .

  Disse vilkårene og betingelsene trer i kraft 1. mars 2023.