Vilkår og betingelser

I.

Grunnleggende bestemmelser

 1. Disse generelle vilkår og betingelser
 2. Disse alminnelige forretningsvilkår (heretter kalt vilkår) er utstedt i henhold til § 1751 flg. i lov nr. 89/2012 Sml. om sivillovboken (heretter kalt sivillovboken).
  • Generative AI s.r.o.
  • .
  • IČ: 21282625
  • .
  • Med registrert kontor: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00, Praha
  • .
  • E-postadresse: support@textie.ai
  • Disse vilkårene og betingelsene regulerer de gjensidige rettighetene og forpliktelsene til selgeren og en fysisk person som inngår en kjøpekontrakt utenfor sin næringsvirksomhet som forbruker eller innenfor rammen av sin næringsvirksomhet (heretter: "kjøper") gjennom nettgrensesnittet på nettstedet https://textie.ai (heretter: "nettbutikk").
  • Vilkårene er en integrert del av kjøpsavtalen. Avvikende bestemmelser i kjøpekontrakten går foran bestemmelsene i disse vilkårene.
  • .
  • Disse vilkårene og kjøpekontrakten er inngått på tsjekkisk.
  • .

II.

Tjeneste- og prisinformasjon

 1. Informasjon om tjenesten
 2. Informasjon om tjenesten, inkludert prisene på hver type og dens hovedfunksjoner, er oppført i katalogen i nettbutikken. Prisene på tjenesten forblir gyldige i den perioden de vises i nettbutikken. Denne bestemmelsen er ikke til hinder for forhandlinger om en kjøpekontrakt på individuelt avtalte vilkår.
 3. Enhver presentasjon av tjenesten i nettbutikkens katalog er av informativ karakter, og selgeren er ikke forpliktet til å inngå en kjøpekontrakt om denne tjenesten.
 4. .
 5. Eventuelle rabatter på varens kjøpesum kan ikke kombineres med hverandre, med mindre selger og kjøper blir enige om noe annet.
 6. .

III.

Bestilling og inngåelse av kjøpekontrakten

 1. Kostnader
 2. Kostnader som kjøperen pådrar seg ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler i forbindelse med inngåelse av kjøpekontrakten (kostnader for internettforbindelse, telefonsamtaler) skal dekkes av kjøperen. Disse kostnadene avviker ikke fra grunnprisen.
 3. .
 4. Kjøperen bestiller tjenesten på følgende måter:
 5. via sin kundekonto, hvis han/hun tidligere har registrert seg i nettbutikken,
 6. ved å fylle ut bestillingsskjemaet uten registrering.
 7. .
 8. Når kjøperen legger inn en bestilling, velger han/hun den tjenesten han/hun bestiller.
 9. Før bestillingen sendes inn, kan kjøperen kontrollere og endre opplysningene han/hun har lagt inn i bestillingen. Kjøperen sender bestillingen til selgeren ved å klikke på knappen Send bestilling. Selger anser opplysningene i bestillingen som korrekte. Gyldigheten av bestillingen er avhengig av at alle obligatoriske opplysninger i bestillingsskjemaet er fylt ut, og at kjøperen bekrefter at han/hun har lest disse vilkårene og betingelsene.
 10. .
 11. Umiddelbart etter mottak av bestillingen vil selgeren sende kjøperen en bekreftelse på mottak av bestillingen til den e-postadressen kjøperen oppga ved bestilling. Denne bekreftelsen er automatisk og anses ikke som inngåelse av en kontrakt. Bekreftelsen ledsages av selgerens gjeldende vilkår og betingelser. Kjøpekontrakten inngås først etter at selgeren har mottatt bestillingen. Melding om aksept av bestillingen leveres til kjøperens e-postadresse. / Umiddelbart etter mottak av bestillingen sender selgeren en bekreftelse på mottak av bestillingen til den e-postadressen kjøperen har oppgitt ved bestilling. Denne bekreftelsen anses som inngåelse av kontrakten. Bekreftelsen skal ledsages av selgerens gjeldende vilkår og betingelser. Kjøpekontrakten inngås ved at selgeren bekrefter bestillingen til kjøperens e-postadresse. 
 12. .
 13. Alle bestillinger som aksepteres av selger er bindende.

IV.

Kundekonto

 • Kundens konto
 • Basert på kjøperens registrering i nettbutikken får kjøperen tilgang til kundekontoen sin. Fra kundekontoen kan kjøperen bestille tjenesten.
 • .
 • Ved registrering av en kundekonto og ved bestilling av en tjeneste er kjøperen forpliktet til å oppgi all informasjon korrekt og sannferdig. Kjøperen er forpliktet til å oppdatere informasjonen som er oppgitt i brukerkontoen når den endres. Selger anser informasjonen som kjøperen har oppgitt i kundekontoen og ved bestilling av tjenesten som korrekt.
 • .
 • Tilgangen til kundekontoen er sikret med brukernavn og passord. Kjøperen skal behandle opplysningene som er nødvendige for å få tilgang til kundekontoen konfidensielt. Selger er ikke ansvarlig for tredjeparts eventuelle misbruk av kundekontoen.
 • .
 • Kjøperen har ikke rett til å la tredjeparter bruke kundekontoen.
 • Selger kan kansellere brukerkontoen, særlig hvis kjøperen ikke lenger bruker brukerkontoen eller hvis kjøperen bryter sine forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen og disse vilkårene.
 • Kjøperen erkjenner at brukerkontoen kanskje ikke vil være tilgjengelig kontinuerlig, særlig med hensyn til nødvendig vedlikehold av selgerens maskinvare- og programvareutstyr, eller nødvendig vedlikehold av maskinvare- og programvareutstyr fra tredjeparter.
 • .

  V.

  Betalingsvilkår og levering av tjenester

  1. Kjøperen kan betale
  2. Kjøperen kan betale prisen for tjenesten i henhold til kjøpekontrakten på følgende måter:
   • kontantløst med kredittkort
   • .
   • kontantløst med PayPal
  3. Ved betaling via en betalingsgateway skal kjøperen følge instruksjonene fra den aktuelle leverandøren av elektroniske betalingsløsninger.
  4. .
  5. Da tjenesten har digitalt innhold, vil tjenesten ikke bli levert til kjøperen på et fysisk medium, men vil bli overført digitalt til kjøperens brukerkonto.
  6. .

  VI.

  Kansellering av abonnement

  1. Kjøperen har rett til å si opp abonnementet.
  2. Kjøperen har rett til å trekke seg fra abonnementsavtalen og si opp abonnementet når som helst uten å oppgi noen grunn. I dette tilfellet vil tjenesten være tilgjengelig frem til slutten av den betalte perioden.
  3. .
  4. Avslutningen må meldes til selgeren via brukerkontoen i nettbutikken eller skriftlig via kontaktskjemaet.
  5. Kjøperen har rett til å kansellere abonnementet med refusjon av den første betalingen innen tre dager etter at abonnementet har startet.
  6. Kjøperen har rett til å kansellere abonnementet på tjenesten og be om full refusjon av den første betalingen, forutsatt at kjøperen utøver denne retten innen tre (3) dager etter at abonnementet startet og ikke har brukt mer enn 50 % av det totale antallet kreditter som er tildelt for abonnementsperioden.
  7. Hvis kjøperen benytter seg av retten til full tilbakebetaling av den første betalingen, skal selgeren tilbakebetale beløpet til bankkontoen som betalingen ble foretatt fra, innen fjorten (14) dager etter mottak av angreretten, forutsatt at vilkårene ovenfor er oppfylt.
  8. Kjøperen må informere selgeren skriftlig via e-post til support@textie.ai eller ved å bruke kontaktskjemaet for å trekke seg fra avtalen og be om full refusjon av den første betalingen.
  9. Hvis kjøperen sier opp abonnementet etter tredagersperioden eller etter at mer enn 50 % av kredittene er brukt, gjelder avbestillingsvilkårene i dette avsnittet uten rett til refusjon av det allerede betalte abonnementsbeløpet.
  .

  VII.

  Rett fra mangel ved ytelsen

  .
 • Kjøperen har rett til å heve avtalen, 
 • alltid frem til utløpet av abonnementsperioden, 
 • .
 • Selger er forpliktet til å ta imot reklamasjonen på et hvilket som helst sted der det er mulig å ta imot reklamasjonen, inkludert, der det er aktuelt, på det registrerte kontoret eller forretningsstedet. Selgeren er forpliktet til å gi kjøperen en skriftlig bekreftelse på når kjøperen utøvde sin rett, hva som er innholdet i reklamasjonen og hvilken oppgjørsmetode kjøperen krever, samt en bekreftelse på dato og oppgjørsmetode for reklamasjonen, inkludert en bekreftelse på reparasjonen og reparasjonens varighet, eller en skriftlig begrunnelse for avvisningen av reklamasjonen.
 • Selgeren eller en ansatt som er autorisert av ham, skal avgjøre reklamasjonen umiddelbart, i komplekse tilfeller innen tre virkedager. Denne fristen inkluderer ikke den tid som er nødvendig for en faglig vurdering av mangelen, avhengig av type produkt eller tjeneste. Reklamasjonen, herunder utbedring av mangelen, skal avgjøres uten opphold, senest innen 30 dager fra reklamasjonsdatoen, med mindre selger og kjøper blir enige om en lengre frist. Oversittelse av denne fristen skal anses som et vesentlig kontraktsbrudd, og kjøperen har rett til å heve kjøpekontrakten.
 • Reklamasjonstidspunktet skal anses å være det tidspunktet da kjøperens viljesytring (utøvelse av retten til mangelfull oppfyllelse) når frem til selgeren.
 • Selger skal underrette kjøper skriftlig om utfallet av reklamasjonen.
 • Kjøperen har ikke rett til å gjøre mangelsbeføyelser gjeldende dersom kjøperen før overtakelsen visste at tingen har en mangel, eller dersom kjøperen selv har forårsaket mangelen.
 • Ved berettiget reklamasjon har kjøperen rett til erstatning for rimelige kostnader i forbindelse med reklamasjonen. Kjøperen kan gjøre denne retten gjeldende overfor selgeren innen én måned etter utløpet av garantiperioden.
 • Kjøperen kan velge metode for reklamasjon.
 • Rettighetene og forpliktelsene til kontraktspartene når det gjelder rettigheter ved mangelfull oppfyllelse, reguleres av §§ 1914 til 1925, §§ 2099 til 2117 og §§ 2161 til 2174 i den sivile loven og lov nr. 634/1992 om forbrukerbeskyttelse.
 • .

  VIII.

  Levering

  1. Partene kan levere all skriftlig korrespondanse til hverandre via en elektronisk konto.

  IX.

  IX.

  Utenrettslig tvisteløsning

  .

 • Den tsjekkiske handelsinspeksjonen
 • Den tsjekkiske handelsinspeksjonen (Česká obchodní inspekce), med hovedkontor på Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, internettadresse: https://adr.coi.cz/cs, er kompetent for utenrettslig løsning av forbrukertvister som oppstår i forbindelse med en kjøpekontrakt. Den elektroniske tvisteløsningsplattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan brukes til å løse tvister mellom selger og kjøper i henhold til kjøpekontrakten.
 • .
 • Forbrukersenteret Tsjekkia, med hovedkontor på Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internettadresse: http://www.evropskyspotrebitel.cz er kontaktpunkt i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om elektronisk tvisteløsning for forbrukertvister og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om elektronisk tvisteløsning for forbrukertvister).
 • Selgeren har tillatelse til å selge tjenesten på grunnlag av en omsetningstillatelse. Handelskontrollen utføres av den kompetente handelsmyndigheten innenfor dens kompetanseområde. Det tsjekkiske handelstilsynet fører blant annet tilsyn med at lov nr. 634/1992 om forbrukerbeskyttelse overholdes innenfor det definerte virkeområdet.
 • . .

  X.

  Avsluttende bestemmelser

  1. Alle avtaler mellom selger og kjøper skal reguleres av tsjekkisk rett. Hvis forholdet som etableres ved kjøpekontrakten inneholder et internasjonalt element, er partene enige om at forholdet skal reguleres av tsjekkisk rett. Dette berører ikke forbrukerens rettigheter i henhold til generelt bindende lovgivning.
  2. .
  3. Selger er ikke bundet av noen atferdskodekser i forhold til kjøper i henhold til § 1826(1)(e) i den tsjekkiske borgerloven.
  4. Alle rettigheter til selgerens nettsted, spesielt opphavsrettigheter til innholdet, inkludert sidelayout, bilder, filmer, grafikk, varemerker, logoer og annet innhold og elementer, tilhører selgeren. Det er forbudt å kopiere, endre eller på annen måte bruke nettstedet eller deler av det uten samtykke fra selgeren.
  5. Selger er ikke ansvarlig for feil som skyldes tredjeparts inngrep i nettbutikken eller bruk i strid med tiltenkt bruk. Kjøperen skal ikke bruke noen prosedyrer i bruken av nettbutikken som kan ha en negativ innvirkning på driften, og skal ikke utføre noen aktivitet som kan gjøre det mulig for ham eller tredjeparter å forstyrre eller gjøre uautorisert bruk av programvaren eller andre komponenter som utgjør nettbutikken og bruke nettbutikken eller dens deler eller programvare på en måte som ville være i strid med dens formål eller hensikt.
  6. Kjøperen påtar seg herved risikoen for endring av omstendigheter i henhold til § 1765(2) i borgerlig lovbok.
  7. Kjøpsavtalen, inkludert vilkårene og betingelsene, arkiveres av selgeren i elektronisk form og er ikke tilgjengelig.
  8. Selger kan endre eller supplere ordlyden i vilkårene. Denne bestemmelsen påvirker ikke rettighetene og forpliktelsene som oppstår i løpet av gyldighetsperioden for den forrige versjonen av vilkårene og betingelsene.
  9. .
  10. Et eksempel på angrerettskjema er vedlagt som vedlegg til vilkårene.

  Disse vilkårene og betingelsene trer i kraft fra og med 1.3.2024.