Vilkår og betingelser

I.

Grundlæggende bestemmelser

  Bestemmelser
 1. Disse generelle forretningsbetingelser (i det følgende benævnt betingelser) udstedes i henhold til afsnit 1751 ff. i lov nr. 89/2012 Coll., den civile lovbog (i det følgende benævnt civil lovbog).
   Generativ AI
  • Generative AI s.r.o.
  • IČ: 21282625
  • Med registreret kontor: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00, Prag
  • email : support@textie.ai
  • Disse vilkår og betingelser regulerer de gensidige rettigheder og forpligtelser for sælgeren og en fysisk person, der indgår en købskontrakt uden for sin forretningsaktivitet som forbruger eller inden for rammerne af sin forretningsaktivitet (i det følgende: "køber") via webgrænsefladen på hjemmesiden https://textie.ai (i det følgende: "internetbutik"). 
  • Vilkårene og betingelserne er en integreret del af købsaftalen. Afvigende bestemmelser i købsaftalen har forrang for bestemmelserne i disse vilkår og betingelser.
  • Disse vilkår og betingelser og købskontrakten er indgået på tjekkisk. 

II.

II.

Service- og prisoplysninger

 1. Information om tjenesten
 2. Information om tjenesten, herunder priserne på hver type og dens vigtigste funktioner, er angivet i onlinebutikkens katalog. Priserne på tjenesten forbliver gyldige i den periode, de vises i onlinebutikken. Denne bestemmelse udelukker ikke forhandling af en købskontrakt på individuelt aftalte vilkår.
 3. Enhver præsentation af tjenesten, der er placeret i kataloget i onlinebutikken, er af informativ karakter, og sælgeren er ikke forpligtet til at indgå en købsaftale vedrørende denne tjeneste. 
 4. Eventuelle rabatter på varens købspris kan ikke kombineres med hinanden, medmindre sælger og køber aftaler andet. 

III.

Bestilling og indgåelse af købsaftalen

  Købers omkostninger ved brug af fjernkommunikationsmidler i forbindelse med indgåelse af købskontrakten (internetforbindelsesomkostninger, telefonopkaldsomkostninger) skal afholdes af køber. Disse omkostninger adskiller sig ikke fra basissatsen.
 1. Køber bestiller tjenesten på følgende måder:
 2. via hans/hendes kundekonto, hvis han/hun tidligere har registreret sig i onlinebutikken,
 3. ved at udfylde ordreformularen uden registrering.  
 4. Når køberen afgiver en ordre, vælger han/hun den service, han/hun bestiller.
 5. Før køberen afgiver ordren, har han/hun mulighed for at kontrollere og ændre de data, han/hun har indtastet i ordren. Køberen sender ordren til sælgeren ved at klikke på knappen Send ordre. Oplysningerne i ordren betragtes som korrekte af sælgeren. Gyldigheden af ordren er underlagt udfyldelsen af alle obligatoriske data i ordreformularen og købers bekræftelse af, at han har læst disse vilkår og betingelser.
 6. Umiddelbart efter modtagelse af ordren sender sælger køber en bekræftelse på modtagelse af ordren til den e-mailadresse, som køber har oplyst ved bestillingen. Denne bekræftelse er automatisk og anses ikke for at være indgåelse af en kontrakt. Bekræftelsen ledsages af sælgers gældende vilkår og betingelser. Købskontrakten indgås først efter sælgers modtagelse af ordren. Meddelelse om accept af ordren leveres til købers e-mail-adresse. / Umiddelbart efter modtagelse af ordren sender sælgeren køberen en bekræftelse på modtagelse af ordren til den e-mail-adresse, som køberen har angivet ved bestilling. Denne bekræftelse anses for at være indgåelsen af kontrakten. Bekræftelsen skal ledsages af sælgers gældende vilkår og betingelser. Købskontrakten indgås ved sælgers bekræftelse af ordren til købers e-mailadresse. 
 7. Alle ordrer accepteret af sælger er bindende.
 8. Alle ordrer accepteret af sælger er bindende.

IV.

Kundekonto

  Baseret på køberens registrering i onlinebutikken kan køberen få adgang til sin kundekonto. Fra hans/hendes kundekonto kan køberen bestille tjenesten.
 1. Ved registrering af en kundekonto og ved bestilling af en tjeneste er køberen forpligtet til at give alle oplysninger korrekt og sandfærdigt. Køberen er forpligtet til at opdatere de oplysninger, der er angivet i brugerkontoen, når de ændres. De oplysninger, som køberen har givet på kundekontoen og ved bestilling af tjenesten, betragtes som korrekte af sælgeren.
 2. Adgangen til kundekontoen er sikret med et brugernavn og en adgangskode. Køber skal opretholde fortrolighed med hensyn til de oplysninger, der er nødvendige for at få adgang til hans/hendes kundekonto. Sælger er ikke ansvarlig for tredjeparts eventuelle misbrug af kundekontoen.
 3. Køber er ikke berettiget til at tillade tredjeparter at bruge kundekontoen.
 4. Sælger kan opsige brugerkontoen, især hvis køber ikke længere bruger sin brugerkonto, eller hvis køber overtræder sine forpligtelser i henhold til købsaftalen og disse vilkår og betingelser.
 5. Køber anerkender, at brugerkontoen muligvis ikke er tilgængelig kontinuerligt, især med hensyn til nødvendig vedligeholdelse af sælgers hardware- og softwareudstyr eller nødvendig vedligeholdelse af hardware- og softwareudstyr fra tredjeparter.
V.

Betalingsbetingelser og levering af tjenester

  Køber
 1. Køber kan betale prisen for tjenesten i henhold til købskontrakten på følgende måder:
  • kontant
  • kontantløst med kreditkort
  • kontantløs med PayPal
 2. I tilfælde af betaling via en betalingsgateway skal køberen følge instruktionerne fra den relevante elektroniske betalingsudbyder.
 3. Da tjenesten har digitalt indhold, vil tjenesten ikke blive leveret til køberen på et håndgribeligt medium, men vil blive overført digitalt til køberens brugerkonto.

VI.

Absolvering af abonnement

  Køberen har til enhver tid ret til at trække sig ud af abonnementsaftalen og annullere sit abonnement uden at angive nogen grund. I dette tilfælde vil tjenesten være tilgængelig indtil udgangen af den betalte periode.
 1. Annulleringen skal meddeles til sælgeren via brugerkontoen i onlinebutikken eller skriftligt via kontaktformularen.
 2. Køber har ret til at annullere abonnementet med refusion af den første betaling inden for tre dage efter abonnementets start.
 3. Køberen har ret til at annullere abonnementet på tjenesten og anmode om fuld refusion af den første betaling, forudsat at køberen udøver denne ret inden for tre (3) dage efter abonnementets begyndelse og ikke har brugt mere end 50% af det samlede antal kreditter, der er tildelt for abonnementsperioden.
 4. Hvis køber udøver retten til fuld refusion af den første betaling, refunderer sælger beløbet til den bankkonto, hvorfra betalingen blev foretaget, senest fjorten (14) dage efter modtagelsen af meddelelsen om fortrydelse, forudsat at ovenstående betingelser er opfyldt.
 5. Køber skal informere sælger skriftligt via e-mail til support@textie.ai eller ved at bruge kontaktformularen for at trække sig ud af kontrakten og anmode om fuld refusion af den første betaling.
 6. Hvis køber annullerer abonnementet efter tre dage, eller efter at mere end 50 % af kreditterne er blevet brugt, gælder annulleringsbetingelserne i dette afsnit uden ret til refusion af det allerede betalte abonnementsbeløb.
VII.

Ret fra mangelfuld ydelse

 1. Køber
 2. Køber har ret til at træde tilbage fra kontrakten, 
  • altid
  • altid indtil udløbet af abonnementsperioden, 
 3. Sælger er forpligtet til at acceptere klagen på ethvert sted, hvor accept af klagen er mulig, herunder, hvor det er relevant, på det registrerede kontor eller forretningssted. Sælgeren er forpligtet til at udstede en skriftlig bekræftelse til køberen om, hvornår køberen udøvede sin ret, hvad indholdet af klagen er, og hvilken afviklingsmetode køberen kræver, samt en bekræftelse af datoen og metoden for afvikling af klagen, herunder bekræftelse af reparationen og reparationens varighed eller en skriftlig begrundelse for afvisningen af klagen.
 4. Sælgeren eller en medarbejder, der er bemyndiget af ham, skal straks træffe afgørelse om klagen, i komplekse tilfælde inden for tre arbejdsdage. Denne frist inkluderer ikke den tid, der er passende for den type produkt eller service, der kræves til en professionel vurdering af manglen. Reklamationen, herunder afhjælpning af manglen, skal ske uden ugrundet ophold og senest inden 30 dage fra reklamationens dato, medmindre sælger og køber aftaler en længere frist. Overskridelse af denne frist anses for væsentlig misligholdelse af aftalen, og køber har ret til at hæve købsaftalen.
 5. Reklamationstidspunktet anses for at være det tidspunkt, hvor købers viljeserklæring (udøvelse af retten til mangelfuld opfyldelse) kommer frem til sælger.
 6. Sælger skal informere køber skriftligt om udfaldet af reklamationen. 
 7. I tilfælde af en berettiget reklamation har køber ret til erstatning for rimelige omkostninger i forbindelse med reklamationen. Køber kan gøre denne ret gældende over for sælger senest en måned efter udløbet af garantiperioden.
 8. Køber har valgfrihed med hensyn til reklamationsmetode.
 9. De kontraherende parters rettigheder og forpligtelser vedrørende rettigheder fra mangelfuld opfyldelse er reguleret af §§ 1914 til 1925, § 2099 til 2117 og § 2161 til 2174 i civilloven og lov nr. 634/1992 Coll. om forbrugerbeskyttelse.

VIII.

VIII.

Levering

  Partnerne
 1. Parterne kan aflevere al skriftlig korrespondance til hinanden via en elektronisk konto.
.

IX.

Udenretlig tvistbilæggelse

 1. Den tjekkiske handelsinspektion
 2. Den tjekkiske handelsinspektionsmyndighed (Česká obchodní inspekce), med hjemsted på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, ID: 000 20 869, internetadresse: https://adr.coi.cz/cs, er kompetent til udenretslig bilæggelse af forbrugertvister, der opstår i forbindelse med en købskontrakt. Online-tvistbilæggelsesplatformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr kan bruges til at løse tvister mellem sælger og køber i henhold til købskontrakten.
 3. Det Europæiske Forbrugercenter Tjekkiet, med hjemsted på Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetadresse: http://www.evropskyspotrebitel.cz er kontaktpunkt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet).
 4. Sælgeren er autoriseret til at sælge tjenesten på grundlag af en handelslicens. Handelskontrollen udføres af den kompetente handelsmyndighed inden for rammerne af dens kompetence. Den tjekkiske handelsinspektionsmyndighed fører blandt andet tilsyn med overholdelse af lov nr. 634/1992 om forbrugerbeskyttelse inden for det definerede område.

X.

X.

Afsluttende bestemmelser

  Alle aftaler mellem sælger og køber er underlagt lovgivningen i Den Tjekkiske Republik. Hvis det forhold, der er etableret ved købskontrakten, indeholder et internationalt element, er parterne enige om, at forholdet skal være underlagt lovgivningen i Tjekkiet. Dette berører ikke forbrugerens rettigheder i henhold til generelt bindende lovgivning.
 1. Sælger er ikke bundet af nogen adfærdskodekser i forhold til køber i henhold til § 1826, stk. 1, litra e, i civilloven.
 2. Alle rettigheder til sælgers hjemmeside, især ophavsrettighederne til indholdet, herunder sidelayout, fotos, film, grafik, varemærker, logoer og andet indhold og elementer, tilhører sælger. Det er forbudt at kopiere, ændre eller på anden måde bruge hjemmesiden eller nogen del deraf uden samtykke fra sælgeren.
 3. Sælger er ikke ansvarlig for fejl, der skyldes tredjeparts indgriben i onlinebutikken eller fra dens anvendelse i strid med dens tilsigtede anvendelse. Køber må ikke anvende nogen procedurer i brugen af webshoppen, der kan have en negativ indvirkning på dens drift, og må ikke udføre nogen aktivitet, der kan gøre det muligt for ham eller tredjeparter at forstyrre eller gøre uautoriseret brug af softwaren eller andre komponenter, der udgør webshoppen, og bruge webshoppen eller dens dele eller software på en måde, der ville være i strid med dens formål eller hensigt.
 4. Køber påtager sig hermed ansvaret for fejl, der opstår som følge af tredjeparts indgriben i webshoppen eller dens brug i strid med dens formål eller hensigt.
 5. Køber påtager sig hermed risikoen for ændring af omstændighederne i henhold til § 1765, stk. 2, i den borgerlige lovbog.
 6. Købsaftalen, herunder vilkårene og betingelserne, arkiveres af sælger i elektronisk form og er ikke tilgængelig.
 7. Sælger kan ændre eller supplere ordlyden af vilkårene og betingelserne. Denne bestemmelse påvirker ikke de rettigheder og forpligtelser, der opstår i gyldighedsperioden for den tidligere version af vilkårene og betingelserne.
 8. Et bilag til vilkårene og betingelserne er et eksempel på en fortrydelsesformular.

Disse vilkår og betingelser træder i kraft den  1.3.2024.