Termini in pogoji

I.

Osnovna določila

 1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: Termini in pogoji) so izdani v skladu s členom 1751 in naslednjimi zakona št. 89/2012 Z. z., Civilni zakonik (v nadaljnjem besedilu: Civilni zakonik).
  • GetGame Czech s.r.o.
  • Številka: 09359621
  • S registriranim sedežem: Stodůlky, 155 00, Praga, Kurzova 2222/16
  • .
  • elektronska pošta : support@textie.ai
  • (v nadaljnjem besedilu: prodajalec)
 2. Ti splošni pogoji urejajo medsebojne pravice in obveznosti prodajalca in fizične osebe, ki sklene kupoprodajno pogodbo zunaj svoje poslovne dejavnosti kot potrošnik ali v okviru svoje poslovne dejavnosti (v nadaljevanju: "kupec") prek spletnega vmesnika, ki se nahaja na spletni strani, dostopni na naslovu https://textie.cz (v nadaljevanju: "internetna trgovina"). 
 3. Ti pogoji so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Različne določbe v kupoprodajni pogodbi imajo prednost pred določbami teh splošnih pogojev.
 4. Ti splošni pogoji in kupoprodajna pogodba so sklenjeni v češkem jeziku. 

II.

Informacije o storitvah in cenah

 1. Informacije o storitvi, vključno s cenami posamezne vrste in njenimi glavnimi značilnostmi, so navedene v katalogu spletne trgovine. Cene storitve vključujejo davek na dodano vrednost. Cene storitve veljajo, dokler so prikazane v spletni trgovini. Ta določba ne izključuje pogajanj o nakupni pogodbi pod individualno dogovorjenimi pogoji.
 2. Katera koli predstavitev storitve v katalogu spletne trgovine je informativne narave in prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe glede te storitve. 
 3. Možnih popustov z nakupno ceno blaga ni mogoče medsebojno kombinirati, razen če se prodajalec in kupec dogovorita drugače. 

III.

Naročilo in sklenitev kupoprodajne pogodbe

 1. Stroške, ki nastanejo kupcu pri uporabi sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskega klica), nosi kupec. Ti stroški se ne razlikujejo od osnovne tarife.
 2. Kupec naroči storitev na naslednje načine:
 3. preko svojega uporabniškega računa, če se je predhodno registriral v spletni trgovini,
 4. z izpolnitvijo naročilnice brez registracije.  
 5. Kupec ob oddaji naročila izbere storitev, ki jo naroča.
 6. Pred oddajo naročila lahko kupec preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb Pošlji naročilo. Prodajalec šteje, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Veljavnost naročila je pogojena z izpolnitvijo vseh obveznih podatkov v naročilnici in kupčevo potrditvijo, da je prebral te pogoje.
 7. Prodajalec bo kupcu takoj po prejemu naročila poslal potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu. Ta potrditev je samodejna in se ne šteje za sklenitev pogodbe. Potrditvi so priloženi veljavni prodajalčevi pogoji poslovanja. Kupoprodajna pogodba je sklenjena šele, ko prodajalec prejme naročilo. Obvestilo o sprejetju naročila se pošlje na kupčev elektronski naslov. / Prodajalec kupcu takoj po prejemu naročila pošlje potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu. Ta potrditev se šteje za sklenitev pogodbe. Potrditvi so priloženi veljavni prodajalčevi splošni pogoji poslovanja. Kupoprodajna pogodba je sklenjena s potrditvijo naročila s strani prodajalca na kupčev elektronski naslov. 
 8. Vsa naročila, ki jih sprejme prodajalec, so zavezujoča.

IV.

Kupitveni račun

 1. Na podlagi kupčeve registracije, opravljene v spletni trgovini, lahko kupec dostopa do svojega kupčevega računa. Kupec lahko s svojega uporabniškega računa naroči storitev.
 2. Pri registraciji uporabniškega računa in pri naročanju storitve mora kupec pravilno in resnicoljubno navesti vse podatke. Kupec je dolžan posodobiti podatke, navedene v uporabniškem računu, kadar koli se ti spremenijo. Prodajalec šteje, da so podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročilu storitve, pravilni.
 3. Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec mora ohraniti zaupnost glede informacij, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa. Prodajalec ni odgovoren za kakršno koli zlorabo uporabniškega računa s strani tretjih oseb.
 4. Kupec ni upravičen dovoliti tretjim osebam, da uporabljajo račun stranke.
 5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec ne uporablja več svojega uporabniškega računa ali če kupec krši svoje obveznosti iz nakupne pogodbe in teh splošnih pogojev.
 6. Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo neprekinjeno, zlasti zaradi potrebnega vzdrževanja prodajalčeve strojne in programske opreme ali potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.

V.

Plačilni pogoji in dobava storitev

 1. Kupec lahko plača ceno storitve v skladu s kupoprodajno pogodbo na naslednje načine:
  • brezgotovinsko z nakazilom na prodajalčev bančni račun št. 2310994003/0800, voden pri Česká Spořitelna.
  • brezplačno s kreditno kartico
  • brezplačno z nakazilom na prodajalčev račun prek plačilnega portala.
 2. V primeru plačila prek plačilnega prehoda mora kupec upoštevati navodila ustreznega ponudnika elektronskih plačil.
 3. V primeru brezgotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko je ustrezni znesek nakazan na prodajalčev bančni račun.
 4. Ker ima storitev digitalno vsebino, kupcu ne bo dostavljena na otipljivem nosilcu, temveč bo digitalno prenesena na kupčev uporabniški račun.

VI.

Odstop od pogodbe

 1. Kupec - potrošnik nima pravice do odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s členom 1837/l OZ, ker je storitev digitalne narave, se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov in se dostavi s predhodnim izrecnim soglasjem kupca - potrošnika pred iztekom odstopnega roka, prodajalec pa je kupca - potrošnika pred sklenitvijo prodajne pogodbe obvestil, da nima pravice do odstopa od pogodbe
 2. Prodajalec in kupec imata pravico kadar koli in brez navedbe razloga prekiniti pogodbo o registraciji. Pogodba o registraciji preneha veljati po izteku tridnevnega odpovednega roka, ki začne teči naslednji dan po vročitvi drugi stranki.

VII.

Pravica iz nepravilne izvedbe

 1. Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe, 

   Pri tem je treba upoštevati, da ima kupec pravico do odstopanja od pogodbe, če je to mogoče, in sicer

  • vendar do konca naročniškega obdobja, 
 2. Prodajalec je dolžan sprejeti reklamacijo v kateri koli ustanovi, kjer je sprejem reklamacije mogoč, vključno s sedežem ali krajem poslovanja, kjer je to primerno. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je kupec uveljavil pravico, kakšna je vsebina reklamacije in kakšen način reševanja reklamacije kupec zahteva, ter potrdilo o datumu in načinu reševanja reklamacije, vključno s potrditvijo popravila in trajanja popravila, ali pisno utemeljitev zavrnitve reklamacije.
 3. Prodajalec ali od njega pooblaščeni delavec odloči o reklamaciji takoj, v zapletenih primerih pa v treh delovnih dneh. Ta rok ne vključuje časa, ki je glede na vrsto izdelka ali storitve potreben za strokovno oceno napake. Reklamacija, vključno z odpravo napake, mora biti rešena nemudoma, najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije, razen če se prodajalec in kupec ne dogovorita za daljši rok. Neupoštevanje tega roka se šteje za bistveno kršitev pogodbe, kupec pa ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe. Za trenutek uveljavljanja zahtevka se šteje trenutek, ko kupčev izraz volje (uveljavljanje pravice iz napake) prispe do prodajalca.
 4. Prodajalec pisno obvesti kupca o izidu reklamacije. 
 5. Pravica iz napake v izpolnitvi kupcu ne pripada, če je kupec pred prevzemom stvari vedel, da ima stvar napako, ali če je kupec sam povzročil napako.
 6. V primeru upravičenega zahtevka je kupec upravičen do povračila razumnih stroškov, ki so nastali v zvezi z zahtevkom. Kupec lahko to pravico uveljavlja pri prodajalcu v enem mesecu po izteku garancijskega roka.
 7. Kupec lahko izbere način uveljavljanja zahtevka.
 8. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami iz pomanjkljive izpolnitve urejajo členi 1914 do 1925, 2099 do 2117 in 2161 do 2174 civilnega zakonika ter zakon št.  634/1992 Coll. o varstvu potrošnikov.

VIII.

Dostavitev

 1. Strani si lahko vso pisno korespondenco vročata prek elektronskega računa. 

IX.

Mestno reševanje sporov

 1. Češka trgovinska inšpekcija (Česká obchodní inšpekce), s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 000 20 869, spletni naslov: https://adr.coi.cz/cs, je pristojna za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz kupoprodajne pogodbe. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem na podlagi kupoprodajne pogodbe se lahko uporabi spletna platforma za reševanje sporov, ki se nahaja na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Evropski potrošniški center Češka, s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, spletni naslov: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št.  524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).
 3. Prodajalec je pooblaščen za prodajo storitve na podlagi obrtnega dovoljenja. Trgovinski nadzor izvaja pristojni trgovinski organ v okviru svojih pristojnosti. Češki trgovinski inšpektorat med drugim nadzira skladnost z zakonom št.  634/1992 Coll. o varstvu potrošnikov na opredeljenem področju.

X.

Zaključne določbe

 1. Vse dogovore med prodajalcem in kupcem ureja zakonodaja Češke republike. Če razmerje, vzpostavljeno s kupoprodajno pogodbo, vsebuje mednarodni element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja pravo Češke republike. To ne posega v pravice potrošnika v skladu s splošno zavezujočo zakonodajo.
 2. Prodajalca v razmerju do kupca ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu člena 1826(1)(e) civilnega zakonika.
 3. Vse pravice do prodajalčevega spletnega mesta, zlasti avtorske pravice do vsebine, vključno s postavitvijo strani, fotografijami, filmi, grafikami, blagovnimi znamkami, logotipi ter drugimi vsebinami in elementi, pripadajo prodajalcu. Kopiranje, spreminjanje ali drugačna uporaba spletnega mesta ali katerega koli njegovega dela brez soglasja prodajalca je prepovedana.
 4. Prodajalec ni odgovoren za napake, ki so posledica posegov tretjih oseb v spletno trgovino ali njene uporabe v nasprotju z namenom. Kupec pri uporabi spletne trgovine ne sme uporabljati nobenih postopkov, ki bi lahko negativno vplivali na njeno delovanje, in ne sme izvajati nobenih dejavnosti, ki bi njemu ali tretjim osebam omogočile poseganje v programsko opremo ali druge komponente, ki sestavljajo spletno trgovino, ali njihovo nepooblaščeno uporabo ter uporabo spletne trgovine ali njenih delov ali programske opreme na način, ki bi bil v nasprotju z njenim namenom ali namero. 
 5. Kupec s tem prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu člena 1765(2) civilnega zakonika.
 6. Prodajalec arhivira kupoprodajno pogodbo, vključno s splošnimi pogoji, v elektronski obliki in ni dostopna.
 7. Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo splošnih pogojev. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice splošnih pogojev.
 8. Priloga k splošnim pogojem je vzorec obrazca za odstop od pogodbe.

Ti pogoji začnejo veljati  1.8.2020.