Warunki i zasady

I.

Przepisy podstawowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "Warunkami") zostały wydane zgodnie z art. 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny (zwany dalej "Kodeksem Cywilnym").
  • GetGame Czech s.r.o.
  • IČ: 09359621
  • z siedzibą: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00, Praha, Česká Republika
  • email : support@textie.ai
  • (dále jen „Sprzedawca“)
 2. Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (dalej: "Kupujący") poprzez interfejs internetowy znajdujący się na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://textie.cz (dalej: "Sklep internetowy").
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Niniejsze warunki i umowa kupna są zawarte w języku czeskim.
 5. .

II.

Informacje o usługach i cenach

.
 1. Informacje o usłudze, w tym wskazanie cen poszczególnych rodzajów i ich głównych cech, znajdują się w katalogu sklepu internetowego. Ceny usługi zawierają podatek VAT. Ceny usług pozostają aktualne przez okres, w którym są wyświetlane w sklepie internetowym. Zapis ten nie wyklucza negocjacji umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 2. Wszelka prezentacja usługi zamieszczona w katalogu sklepu internetowego ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej tej usługi.
 3. Wszelkie rabaty na cenę zakupu towaru nie mogą być ze sobą łączone, chyba że sprzedawca i kupujący postanowią inaczej.

III.

Zamówienie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży

 1. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
 2. Kupujący zamawia usługę w następujący sposób:
 3. poprzez swoje konto klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
 4. poprzez wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji.
 5. Podczas składania zamówienia kupujący wybiera usługę, którą zamawia.
 6. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku Wyślij zamówienie. Informacje podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez Kupującego, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest traktowane jako zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączony jest aktualny regulamin Sprzedawcy. Umowa kupna jest zawarta dopiero po otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o przyjęciu zamówienia dostarczane jest na adres e-mail kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca wysyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.
 8. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę są wiążące.

IV.

Konto klienta

  <>Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności ze względu na konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedającego lub konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.li>Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym, kupujący ma dostęp do swojego konta klienta. Ze swojego konta klienta Kupujący może zamawiać usługi.
 1. Przy rejestracji konta klienta oraz przy zamawianiu usługi kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych informacji. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji informacji podanych na koncie użytkownika w każdym przypadku ich zmiany. Informacje podane przez Kupującego w Koncie Klienta oraz przy zamawianiu Usługi będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.
 2. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.
 3. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.
 4. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeśli Kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli Kupujący narusza swoje obowiązki wynikające z Umowy Zakupu i niniejszego Regulaminu.
 5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

V.

Warunki płatności i świadczenie usług

 1. Kupujący może zapłacić cenę usługi zgodnie z umową kupna w następujący sposób:
  • bezgotówkowy przelew na rachunek bankowy sprzedawcy nr 2310994003/0800, prowadzony w Česká Spořitelna.
  • bezgotówkowo za pomocą karty kredytowej
  • przelewem na konto Sprzedawcy za pośrednictwem bramki płatniczej.
 2. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej, kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.
 3. W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.
 4. W związku z tym, że usługa posiada treści cyfrowe, nie będzie ona dostarczona nabywcy na nośniku materialnym, lecz zostanie przekazana w formie cyfrowej na konto użytkownika.

VI.

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący-konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 1837/l KC, ponieważ usługa ma charakter cyfrowy, nie jest dostarczana na materialnym nośniku i jest dostarczana za uprzednią wyraźną zgodą kupującego-konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego-konsumenta przed zawarciem umowy kupna o braku prawa do odstąpienia od umowy
 2. Sprzedający i Kupujący mają prawo wypowiedzieć Umowę Rejestracji w każdym czasie i bez podania przyczyny. Umowa o rejestrację traci moc z upływem trzydniowego okresu wypowiedzenia, rozpoczynającego się w dniu następującym po doręczeniu drugiej stronie.

VII.

Prawa z tytułu wadliwego wykonania

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy,
  • zawsze do końca okresu abonamentowego,
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji w każdej placówce, w której można przyjąć reklamację, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy Kupujący skorzystał z uprawnienia, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania, albo pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
 3. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu właściwego dla danego rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do dokonania profesjonalnej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi być załatwiona niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący ustalą dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu będzie uważany za istotne naruszenie umowy, a kupujący będzie miał prawo odstąpić od umowy kupna. Za moment dochodzenia roszczeń uważa się moment, w którym wyrażenie woli Kupującego (wykonanie uprawnienia z wadliwego świadczenia) dotrze do Sprzedawcy.
 4. O wyniku reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego na piśmie.
 5. Prawo do wadliwego świadczenia nie należy do kupującego, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę albo jeżeli sam wadę spowodował.
 6. W przypadku uzasadnionego roszczenia, kupujący ma prawo do odszkodowania za uzasadnione koszty poniesione w związku z roszczeniem. Kupujący może skorzystać z tego uprawnienia u sprzedawcy w ciągu miesiąca po upływie okresu gwarancji.
 7. Kupujący ma wybór co do sposobu złożenia reklamacji.
 8. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują sekcje od 1914 do 1925, od 2099 do 2117 i od 2161 do 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów.

VIII.

Dostawa

 1. Strony mogą dostarczać sobie wszelką pisemną korespondencję za pośrednictwem konta elektronicznego.

IX.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umów kupna właściwa jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą przy ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Do rozwiązywania sporów pomiędzy sprzedającym a kupującym w ramach umowy kupna można wykorzystać platformę internetowego rozstrzygania sporów znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).
 3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży usługi na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w zakresie swoich kompetencji właściwy urząd handlowy. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej nadzoruje w określonym zakresie między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów.

X.

Przepisy końcowe

 1. Wszystkie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony Umową Kupna zawiera element międzynarodowy, strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.
 2. Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logotypów oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne wykorzystywanie strony internetowej lub jej części bez zgody Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. Kupujący nie może stosować żadnych zabiegów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie sklepu internetowego oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy oraz wykorzystywać sklep internetowy lub jego części lub oprogramowanie w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub intencją.
 5. Zamawiający przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765 § 2 Kodeksu cywilnego.
 6. Umowa kupna, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 7. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1.8.2022 r.